מפתח מקורות

מקרא בראשית א כו 100 ג י 8 ג כד 430 ו ד 421 ח כא 339 , 62 פרק יט 425 פרק כ 425 כב ב 86 כז מ 255 כח יז 88 כח כב 102 ל טז 428 ל יז 425 ל יח 428 לב י 354 לב כט 143 , 8 לה כב 313 לז כט 230 מי 143 מא מד 293 מו יב 311 מט ט 138 מט יג 435 מט כא 427 שמות א ג 425 ב טו 120 ב כ 439 ב כב 438 ג ה 442 ר ב 442 ד כ 351 , 293 ד כד 438 ו טז 401 ו יח 401 ו כג 438 יא ג 344 יב כב 339 יב כו 255 יז ב 349 יז יב 345 יח א 437 יח יא 439 יח כ 338 יח כב 274  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן