משה בר: ביבליוגראפיה ערך: רפאל ינקלביץ

( המאמרים המופעים בקובץ זה מסומנים בכוכבית ) ספרים מצמרם הכלכלי של אמוראי בבל ( שיכפול ) ירושלים תשכ 200 ) ג" עמודים , דיסרטרציה . ( ראשות הגולה בבבל בימי המשנה והתלמוד , תל אביב תש 260 ) ל" עמ . ( ' אמוראי בבל — פרקים בחיי הכלכלה , רמת גן תשל 440 ) ( 1974 ) ה" עמ , ( ' מהדורה שנייה מורחבת , רמת גן תשמ 446 ) ב" עמ . ( ' מאמרים " דרכו של חוקר הבית השני , " הצופה ז' בכסלו תש = ) . 11 . 12 . 59 ך" ר' ינקלביץ [ עורך ] פנחס חורגין — חזון ומורשת , רמת גן תשמ"ח , עמ' . ( 51-49 " * משהו על רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא" — סיגי מח ( תשכ , ( א" עמ' רצ-ט"שב . " * תודוס איש רומי ופולחן הקיסר דומיטיאנוס , " עי / 7 כו ( תשכ , ( א" עמ' . 240-238 " צדיקים שבזכותם מתקיים העולם , " מולד כט ( תשכ , ( א" עמ' . 474-473 " * הכיתות ומחצית השקל , " תרביץ לא ( תשכ , ( ב" עמ' . 299-298 " * ריבו של גניבא במר עוקבא , " תרביץ לא ( תשכ , ( ב" עמ' . 286-281 " ערכי היהדות , היצירה הרוחנית והתרבותית בימי הבית השני , " הוצאת צה"ל להשתלמות קצינים בכירים , תשכ"ב . " * מאמר קדום בענין קידוש השם בימי אדירנוס , " * י / 7 כח (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן