מרידת קרח ומניעיה באגדת חז"ל

[ א ! הסיפור המקראי על מרידת קרח ועדתו נגד משה ואהרן < העסיק חכמים רבים מאד במרוצת הדורות . במאמר זה נעיין בעיקר בהגותם של פילון , יוסף בן מתתיהו ( להלן . יב"מ ) ושל אמוראי א"י בכל הנוגע למניעים שהניעו לדעתם את קרח למרוד בהנהגה שהנהיגה את העם בימיו . החכמים הללו לא נחה דעתם מפשוטו של מקרא והם חיפשו ומצאו מניעים אישיים שגרמו למרידתו של קרח ולפורענות שבאה בעקבותיה . נעקוב אפוא אחרי דבריהם בסוגיה זו ונראה מה הוסיפו על הסיפור המקראי , מה המגמות החברתיות המשתקפות מן ההוספות , ומד . תכליתן . [ ב ] פילון האלכסנדרוני דן בפרשת קרח כמה פעמים בלי להזכיר את קרח עצמו בשמו . הגותו באה לידי ביטוי בעיקרה בספרו חיי משה , ב . נציע מקצת דבריו : עובדי בית המקדש בעלי שתי דרגות הם ו י הגבוהה של הכהנים , הנמוכה של משרתי המקדש = ) הלויים . ( ובזמן ההוא היו שלשה נהנים בלבד ( אהרן 1 ראה במ' פרק טז ; שם , כו : ט—י והשווה לדב' יא : ו ; תה' קו : טז—יח . י' קויפמן , תולדות האמונה הישראלית , כ"ג ס"א , עמ' 244 רואה בישעיה ה : יד רמז ל'אגדת קרח ועדתו . ' על הסיפור המקראי , מבנהו הלקוי ומרכיביו , ועל הנפשות הפועלות ראה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן