בניו של שמואל באגדת חז"ל

א מן המפורסמות הוא כי בדבריהם של תנאים ואמוראים , ובייחוד בדרשותיהם ברבים , כלולים לעתים דברי ביקורת חריפים על תופעות חברתיות אקטואליות שונות . לא תמיד אנו יכולים לעמוד על טיבה של התופעה שאותה הם מבקרים . ברם , דומה כי רשאים אנו להניח , שבדברי חז"ל על בניו של שמואל , כמו בדבריהם על בניו של משה , או על בניו של עלי , יש מוטיב אקטואלי מרכזי משותף אחד - הנחלת משרות בהנהגת הציבור מאבות לבנים , או לקרובים אחרים . במאמר זה ייעשה ניסיון לבדוק את הסוגיה דילן לאור ההנחה האמורה לעיל . 1 אף בעל היובל היקר שלנו , פרופ' זליגמן , העיר על כך בדברים מאלפים במאמרו "Voraussetzungen der Midraschexegese " . SVT 1 Congress Volume Copenhagen 195 3 . Leiden 1953 pp . . 150-181 . esp . 170 sq 2 על הנחלת משרות הוראה ושיפוט בארץ ישראל במאות השונות לספירה ראה מ . בר , "בניו של משה באגדת חז , "ל" ספר השנה של אוניברסיטת בר אילן יג ( תשל , ( ו '' עמי 157 - 149 ( להלן : בניו של משה ;( הנ " ל" בניו של עלי באגדת חז , "ל" שם , יד ( תשל"ז ) עמי 93 79 ( להלן : בניו של עלי . ( בעניינים שונים הנוגעים לנושא שלנו דנתי במאמרים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן