עושרו של משה באגדת חז"ל

לפרופסור יעקב כ"ץ במלאת לו שבעים שנה [ א ] במקרא לא נאמר במפורש שמשה עשיר היה . ואילו באגדת חז"ל מן המאה הג' וראשית המאה הד' נזכר פעמים הרבה עושרו של משה . אמוראי ארץ ישראל דנים במקורותיו של העושר , בתגובותיהם של בני העם על מצבו הכלכלי הטוב של משה , תוך כדי ביקורת חריפה ביותר , כולל האשמה חמורה של מעילה בכספי המשכן . במאמרי זה אנסה לעמוד על השתלשלות האגדה על עושרו של משה במרוצת הדורות ועל המגמות המשתקפות בדבריהם של חז . ל" [ ב ] בספרות התנאים אנו מוצאים דרשה , מפי דרשן עלום שם , על הכתוב 'והאיש משה ענו מאד' וגו' ( במ' יב : ג ) כלהלן . ... עניו בדעתו אתה אומר עניו בדעתו או עניו בממונו ' ל"ת ] גם האיש משה גדול מאד' וגוי ( שמי יא י ג ) וכן ] מציגו שהספיר של לוחות של משה היה . שנאמר 'בעת  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן