תודוס איש רומי ופולחן הקיסר דומיטיאנוס

א מצבם וגורלם של יהודי רומי בתקופתו של דומיטיאנוס נידון הרבה בהיסטוריוגראפיה החדשה , וביחוד נידונה אותה פרשה שכרוכה בגביית מס הדידראכמון i שהיהודים נתחייבו לשלם לשם Jupiter Capitolinus מקצת חוקרים , ובראשם גרץ , סברו שדומיטיאנוס רדף וגזר גזירות קשות על היהודים ועל המתייהדים ברומי , ומקצתם , בעיקר שירר , לא מצאו די סימוכין לכך . אלא שכולם מסכימים שהמטבע שטבעה נידבה DISK "fisci judaici calumnia sublata " מעידה על מצבט הקשה של היהודים בימיו של קודמו . אף אל , ן 1 שיצא וחלק על גרץ , למד מכאן "שהיה בה [ במטבע ] מביטולה של שנאת היהדות ו ר ד י פ ת ה בעולמם של הרומיים שגברה בימי דומיטיאנוס . " ביהוד החמיר מצבם של היהודים ( והנוצרים ) בסוף ימיו של דומיטיאנוס , כאשר הלה תבע מכל תושבי האימפריה לראות בו אל . " תביעה זו אמנם לא נתמלאה למעשה במלואה כיוון שדומיטיאנוס נרצח בשנת . 96 אולם רשאים אנו לשיער מה רב היה ביהוד סבלם של יהודי רומי , שהועמדו בנסיון חמור זה , אשר בוודאי הזכיר להם את גורלם הטראגי של אבותיהם בימיו של קאליגולה . בספרות חז"ל נמצא זכר לקשי מצבם של יהודי רומי באותו זמן בפרשת הוצאתו להו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן