תלמוד תורה ודרך ארץ

( לשאלת קיומם הכלכלי של התנאים ) כבר אנשי כנסת הגדולה העמידו את מצוות תלמוד תורה כערך דתי-ציבורי עליון , באמרמ : -העמידו תלמידים הרבה' ( אבות א'פ , , מיא . ( האחרון שבהם , שמעץ הצדיק , אמר : -על שלושה דברים העולם עומד , על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים-) שם א'פ , , ;( ב'מ ללמדך שלימוד התורה הוא יסוד ופינה לבניץ עולמו הרוחני הציבורי של עמנו . אמנם , אץ בידינו עדויות מפורשות מספיקות על דרכי לימוד התורה והפצתה בעם בימי הבית השני . מכל מקום , ישנן ראיות ברורות מספיקות , שבני העדה היהודית בארץ ישראל ומחוצה לה היו לומדים תורה ; למצער הע שומעים ביאורים ופירושים על התורה שבכתב בימי שבת ומועד לאחר קריאה בתורה בבתי הכנסת . לאחרונה נאספו רוב המקורות על דרכי לימוד התורה בתקופת הבית השני , ובדורות הראשונים לאחר חורבנו , על-ידי ב . גרהארדסון ( B . Gerhardsson ) בספרו החשוב Memory and Manuscript ( אופסלה . ( 1961 מאמר זה , המוקדש לזכרו היקר של הפרופ' ש . ביאלובלוצקי , שהיה אחד מגדולי התורה בדור האחרון , תעודתו העיקרית להתחקות אחר קיומה של מצוות תלמוד תורה בקרב שכבת החכמים ותלמידיהם בארץ ישראל ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן