על מעשי־כפרה של בעלי־תשובה בספרות חז"ל

לנשמת מורי פרופסור יצחק בער שהאיר בעיוניו פרקי תשובה א עיון בסוגית התשובה ומעשי הכפרה במקרא מלמד כי תשובה אינה עניין שבלב בלבד , שכן הקורבן , הווידוי והתפילה מכפרים על עוונו של היחיד ועל עוון העדה היהודית כולה . אליהם יש להוסיף צום בכי ומספד ( יואל ב יב , ( לבישת שק ( יונה ג ה , ח ) ועמידה בהכנעה עמוקה לפני ה . '' החוזר בתשובה חייב אפוא לנקוט מעשים מסויימים כדי שתשובתו תתרצה . מעשי כפרה אלה השפיעו על הדורות הבאים . דבר זה עולה כבר בספרות החיצונית של ימי הבית השני . נציע , לדוגמה , כמה מיקרים של מעשי כפרה של בעלי תשובה מצוואות השבטים ; ספר ש'הושפע גם מן ההגות ותורת המוסר של הפרושים מבית הלל , ' כפי שמשער ד' פלוסר . בצוואת ראובן מסופר : כי בן שלושים שנה הייתי כאשר עשיתי את הרע בעיני ה' ושבעה חדשים חליתי עד מות . ואחרי כן נחמתי ונעניתי ברצון נפשי שבע שנים לפני ה' ויין ושכר לא שתיתי ובשר לא בא אל פי וכל מאכל תאוה לא אכלתי ואתאבל על עוני כי גדול אשר לא נעשה כזאת בישראל ( א ט , י . ( ראובן פותח בווידוי ומסיים בו ו במרכז דבריו הוא מגלה לבניו שנתענה בעינויים שונים כדי לזכות בכפרה . ובדומה לכך ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן