חורבן בית שני בהגות היהודית הקדומה

חורבן בית המקדש וירושלים על ידי טיטוס היה , כידוע , נקודת מפנה חשובה מאד בתולדות עמנו , ולא ייפלא שהוא מן הנושאים שהעסיקו את חכמינו במרוצת הדורות . להלן יידונו רק דבריהם של תנאים וסופרים שחיו אחרי חורבן הבית ועובר לגזירות אדריאנוס קיסר ' . הללו מנו סיבות שונות שגרמו למאורעות הטרגיים במלחמה נגד הרומאים ( בשנים 70-66 לסה . ( נ" דבריהם של התנאים בסוגיא דילן לא נידונו כל צורכם , וזאת בניגוד בולט לדבריהם של יוסף בן מתתיהו ושל כמה מן המחברים של הספרים החיצוניים , שדנו בהם חוקרים רבים . את עיוננו בנושא נעשה . 1 לא הבאתי כאן את מאמריהם של תלמידי ר' עקיבא בסוגיא שלנו משום שייתכן שנאמרו אחרי מלחמת בר כוכבא בסיטואציה היסטורית שונה . כמו כן לא השווינו את דעותיהם של קדמונינו בין הסיבות לחורבן בית ראשון לשני . על הסיבות לחורבן בית ראשון ראה י' קויפמן , תולדות האמונה הישראלית , כרך ג , ספר א , תל אביב תש"ח , עמ' . 370-369 . 2 דעות שונות של חוקרים מודרניים על הסיבות למלחמה נגד הרומאים ימצא הקורא בקובץ , המרד הגדול הסיבות והנסיבות לפריצתו ( להלן : המרד הגדול , ( בעריכת א' כשר , ירושלים תשמ"ג , אולם אין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן