על שלוש גזרות שנגזרו על יהודי בבל במאה השלישית

במסכת יבמות סג . ב מסופר : אמרו ליה לר ' יוחנן אתו חברי לבבל שגא נפל . אמרו ליה מקבלי שוחדא . תריץ יתיב ( ויתיב . ( גזרו על ג' מפני . 'ג גזרו על הבשר מפני 4 המתנות . גזרו על המרחצאות מפני הטבילה . קא מחטטי שכבי מפני ששמחים ביום אידם וכר . פירושם המשוער של הדברים הוא , שסיפרו לר ' יוחנן , שישב בטבריה ועמד שם בראש הישיבה , שבאו ה'חברי' ( חוג או שכבה מן הכוהנים שהיו אדוקים בדת מזדה . ( נבהל ונפל ( מכסאו . ( אמרו לו הם מקבלים שוחד . נזדקף וישב . הם גזרו על יהודי בבל ( אפשר רק העיר בבל וסביבתה (? לא לשחוט בשר , ושלא לטבול ( במים חיים ; כגון בנהרות או בתעלות מים פתוחות ובמקוואות , ( והם מוציאים מתים מקברו-5 תיהם . אלו הן שלוש הגזירות , שנגזרו על יהודי בבל , כבל הנראה , על ידי קבוצת כוהנים קנאים , שזכו להכרה פוליטית ולמעמד חשוב במלכות בני סאסאן , ועליהן ספרו לר' יוחנן . 1 רב נסים גאון , ספר המפתח למסכת שבת , מהדורת גולדנטהאל , נדפס מחדש ירושלים תשל"א , דןז לד , א , כותב ; תבארי . 2 על וואריאנטים של פועל זה ראה קוהוט , ערור השלם , כרך ג' עמ ' 339 ערר חבר , בהערה . 4 ויש נפקא מינה מן הכתיב להבנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן