עיונים באגרת רב שרירא גאון

תעודתו של מאמר זה לבדוק את מקורותיו של רב שרירא גאון בתשובתו לר' יעקב בר נסים מקירואן , הידועה כאגרת רב שרירא גאון . הבדיקה תעסוק באישים ובמאורעות אחדים בלבד מימי האמוראים / והיא תיערך בשתי דרכים . הדרך האחתבמקרים שבהם מקבל רב שרירא גאון את דברי הכרוניקות' או ממקור משותף קדום' והם סדר עולם זוטא ( להלן סע"ז ) י ופדר תנאים ואמוראים ( להלן סתו"א ) ; 2 והדרך השנייה — בשעה שאין הוא מקבל את דברי קודמיו והולד בדרך עצמית . אם כי גם במקרים אלה ייתכן שהיתה בידו קבלה בכתב או בעל פה . אגב הבדיקה הזאת תיתן שאלת המקוריות של שני הנוסחים של האגרת . * ירידתו של רב לבבל ופעילותו הדתית ציבורית בסתו"א' מהדורת נויבואר' עמ' ' 176 מסופר : ובימי רבינו הקדוש ירד רב לבבל והורה בו איסור והיתר והלכות בנהרדעא . ומצא את ר' אבא 5 מנהיג שררות בבבל . וכל זמן שהיה ר' אבא קיים לא נהג רב שררות עד שנפטר רי אבא לגן עדן . « סיפור זה 1 צונץ , הדרשות בישראל , עמי , 65 סובר שחיבור זד . נתחבר בבבל לכל המוקדם במאה השמינית ועובד בתחילת המאה התשיעית . דעה זו נתקבלה על דעתם של החוקרים . ראה , למשל , ר"ש אסף , תקופת הגאונים וספרותה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן