למקורותיו של המספר ל"ו צדיקים — מבית מדרשו של אביי

הרבה סופר ונכתב על אודות הצדיקים שבכל דור ודור . אורח חייהם ומעשיהם , מעמדם הדתי הסגולי וזיקתם המיוחדת לבריות שפנו לעזרתם ולעצתם שימשו נושאים להיסטוריונים , לחוקרי הדתות , לסוציולוגים ולחוקרי הפולקלור . ואין צריך לומר , שסופרים בתחום הספרות היפה נטלו בשביל יצירותיהם מלוא חםניים של מוטיבים השזורים בחייהם של הצדיקים ובפעילותם החברתית הדתית י . עניין מיוחד עוררה האגדה על שלושים ושישה הצדיקים . אף באגדה זו דגו חוקרים שונים , ובייחוד שאלו וחקרו למקורותיה של האמונה הגלומה בה ובהשתלשלותה בבתי המדרש השונים שבארץ ישראל ובבבל . הם מצאו , שהמספר ל"ו מקורו לא ביהדות אלא הוכנס לתוכה מבחוץ . להלן אנסה לברר את מקורו של המספר ואת משמעותו הסמלית על יסוד עיון במקורות חז"ל ומתוך בדיקת ההשפעות השונות , שהשפיעו על התהוותו של המספר באגדת שלושים ושישה הצדיקים . ניסיון זה איננו בא לבטל מעיקרו את הדעה בדבר ההשפעה הזרה על מספר זח של צדיקים , אלא תעודתו בכך שהוא מנסה להצביע על האפשרות הסבירה , כי אכן קיימת היתה גם מסורת יהודית שגרמה להתהוותו של המספר שלושים וששה . המקור הקדום והאבתנטי של אגדה זו מצוי בשני מקומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן