הרקע המדיני ופעילותו של רב בבבל

הצלחתו של רב בהקמת מרכז תורה גדול בסורא והשפעתו הגדולה על דורו ועל הדורות הבאים אחריו היא תופעה הראויה להיחקר . הוא הדין בקשר לשגשוגו של המרכז הוותיק בנהרדעא בהנהגתו של שמואל . ברם , במאמר זה נעקוב רק אחרי פעילותו של רב בתחומי ההנהגה הדתית , על רקע עלייתה של שושלת חדשה לשלטון בפרס . כבר העיר פונק על ' המהפיכה הדתית בחייהם של יהודי בבל שעוררו רב ושמואל , ' שנתחוללה לא רק בגלל כישרונותיהם הגדולים של שני האישים האלה , אלא אף עקב 'תנאי הזמך . הוא איננו מפרש מה הם אותם התנאים . הוא אף איננו דן בכלל במקורות הפרסיים , ואף ראיותיו מן התלמוד אינן מספיקות ואפשר להוסיף עליהן ראיות נוספות . עיקר תכליתו של מאמר זה לתאר בקווים כלליים מספיקים את המצב הפוליטי הדתי שנתהווה בבבל בימי פעילותו הציבורית של רב בשנים , 247-219 ואת תגובותיו המשוערות של הציבור היהודי בבבל , על יסוד עיון בכמה מדבריו של רב , שנאמרו על ידו בציבור בבבל . א . המצב הפוליטי בשנים 247-226 עלייתו לשלטון של ארדשיר הראשון , מייסדה של השושלת החדשה מבני סאסאן , עם כיבושה של קטסיפון בשנת , 226 היתה מאורע פוליטי בעל חשיבות בינלאומית . במדיני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן