תוכן העניינים

בפתח הספר — דניאל שפרבר ז דברי פתיחה-דברי פרידה — בני המשפחה ט משה בר : האיש ופעלו — רפאל ינקלביץ יא חכמים שבבבל על הדחתו של רבה בר נחמני מראשות הישיבה ו הרקע המדיני ופעילותו של רב בבבל 10 משהו על רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא 27 מאן אינון הרובץ 31 למקורותיו של המספר ל"ו צדיקים — מבית מדרשו של אביי 40 ריבו של גניבא במר עוקבא 45 חכמים שבארץ ישראל על החבורה בארץ ישראל בימי האמוראים 51 מאמר קדום בענין קידוש השם בימי אדריאנוס 59 על החברייא — מעולמן של הישיבות בארץ ישראל במאות השלישית והרביעית 64 הר הבית ובית המקדש במשנתו של רשב 84 י" על מנהיגים של יהודי ציפורי במאה השלישית 99 הכיתות ומחצית השקל 105 החכמים והמציאות בבבל ובארץ ישראל כבוד ובקורת ( על יחסיהם של חז"ל לראשי הגולה ולנשיאים ) 107 לשאלת שחרורם של אמוראי בבל מתשלום מסים ומכס 118 שלושה חותמות של יהודים בבבל וזמנם 130 ראשות הגולה בימי התלמוד 141 עיונים באגרת רב שרירא גאון 172 על שלוש גזרות שנגזרו על יהודי בבל במאה השלישית 188 חורבן בית שני בהגות היהודית הקדומה 201 על מעשי כפרה של בעלי תשובה בספרות חז 216 ל"  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן