נספח ג' מילון מונחים

אחוזון percentile - דירוג אחוזוני percentile rank - היסטוגרמה histogram - התפלג ות distribution - - בעלת זנב ימני - positi vely skewed d . - - בעלת זנב שמאלי - negati vely skewed d . - - דמויית - J shaped d . - J - דמויית - U shaped d . - U - דו-שכיחית -bi modal d . - - דו-םקתנית - bivariante d . - - מלבנית - rectangular d . - - נורמלית - normal d . - - שולית - marginal d . - חציון median - טווח range - טווח מצומצם restricted range - מבחן נורמות norm refferenced test - מבחן קריטריון criterion refferenced test - מדד measure - ממוצע mean - ממוצע מקוקלל weighted mean - מקדם קציבת coefficient of determination - מרכז central tendency -  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ