טבלה ‭: 7.5‬ התפלגות משותפת של ציוני פריט וציוני קריטריון