מוצג ‭:3.1‬ מיקום יחסי של מדדי מרכזיות בהתפלגויות שונות