ביבליוגראפיה

אביגד , נ . . 1980 העיד העליתה של ירושלים . ירושלים . אבי יונה , מ . תשי"ג . מפת מ 7 » בא . ירושלים . תשט"ז . על מרידות השומרונים בביזאנטימ . ארץ ישראל ד ' , עמי . 132-127 תשכ"ב . בימי דלמא ובחביון . ירושלים . תשכ"ד . מקלח . ומחקרים בידיעת הארץ . תל אביב . תשמ '' ד . גיאוגראפיה היסטורית של ארץ-ישראל ( מהדורה רביעית . ( ירושלים . אביעם , מ . תשמ '' ז . גתות יין ושטחי גידול הזית והגפן בגליל העליון בעת העתיקה . ישראל - עם וארץ , שנתון מוזיאון ארץ ישראל , תל אביב ד' , ( 22 ) עמ' . 210-197 אביצור , ש . . 1957 הירקון . תל אביב . תשכ"ה . המחרשה הארץ ישראלית . תל אביב . תשכ '' ו . שימושים בצמחי יער . טבע וארץ ח ' , עמי . 283-275 . 1968 מאוכף לנלגל - מתולדות התחבורה בארץ לפני הרכב המיכני . תל אביב . תשל '' ו . חיי ילם ילם בארץ ישראל במאה התשע עשרה . תל אביב . . 1976 אדם לעמלל , אטלס לתולדות כלי עבודה ומיתקני ייצור בארץ-ישראל . ירושלים . תשל '' ח . אבטיחים במשק הארץ . תמורות בחקלאות ארץ ישראל . 1975-1875 תל אביב , עמי . 256-235 תשמ '' א . עם חופי הירקון לפני קום המדינה . תל אביב . תשמ '' ד . בית...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד