קיצורים

אנציקלופדיה לחפירות - מזר , ב' ( עורך . ( תשל"א . אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ-ישראל א-ב . ירושלים . אנציקלופדיה מקראית - אנציקלופדיה מקראית , א-ח . ירושלים , תשט-ו"תשמ . ב" ארץ-ישראל - ארץ ישראל , מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה . חדשות ארכיאולוגיות - חדשות ארכיאולוגיות , אגף העתיקות והמוזיאונים , משרד החינוך והתרבות . ידיעזת - ידיעות בחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה . עלון - עלון מחלקת העתיקות של ממשלת ישראל . קדמוניות - קדמוניות , רבעון לעתיקות ארץ-ישראל וארצות המקרא . קתדרה - קתדרה לתולדות ארץ-ישראל ויישובה . AASOR - Annual of the American Schools of Oriental Research . AfO Archiv fur Onentforschung . AION Annali dell'lstituto universitano orientate di Napoli . AJA - American Journal of Archaeology . An Or - Analecta Onentalia . ANRW - Temponni H . ( ed . ) . 1972 sq .. Aufstieg und Niedergang der romischen Welt . Berlin . AOAT - Alter Orient und Alter Testament . BA - Biblical Archaeologist BAR IS - British Archaeological Reports , International Series . BASOR - Bulletin of the Am...  אל הספר
החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה

הקיבוץ המאוחד