‭.85‬ כפר־סכא, התקופה הרלמית ‭;11‬ מכלול כלים ממצבור החרסים