אחרית דבר

לאחר הניתוח המפורט' שניתחנו את השאלות הכרוכות בהכרה ההיסטורית ובתהליך ההיסטורי נוכל לחזור ולערוך בדרך הצמצום את התכונות העיק' ריות של ההיסטוריה . ויהיה בצמצום זה כדי להעמידנו על טיבה של הסביבות , הטבועה בעצם טיבה של ההיסטוריה . התהליך ההיסטורי הוא בר משמעות' משום שמשמעויות מוטלות עליו מכוח הפעילות האנושית' בין שהיא פעילות של יחידים ובין פעילות של ציבורים . כל משמעות אינה מגופו של התהליך' ואין היא באה לו לתהליך מכוח מעמדו ביקום כתחום של מערכי הטבע . עצם מציאותו של התחום ההיסטורי מקורו בפעילות האנושית , ומחוצה לה אין לו כל מעמד עצמאי . ומשום שהיסטוריה אינה בגדר נתון של טבע קבוע ועומד , אלא היא מציאות נוצרת , הרי היא תמיד לפי מהותה מעשה יצירה . מעשה זה זהה עם מעשה הכרעה של יצורים אנושיים' שמבקשים להשיג בסוף מעשה מה שהציבו לעצמם . והואיל וכך , הואיל והתהליך עצמו שואל את משמעויותיו מפעולותיהם של בני אדם ממשיים , אין משמעות אחת וכוללת להיסטוריה . יש הרבה משמעויות , שהוכנסו להיסטוריה על ידי המעשים האנושיים הרבים והשונים . ההיסטוריה גדלה עם הפעילות האנושית . אין בשום מקום כללות סגורה ומכונסת ...  אל הספר
מוסד ביאליק