אובייקטיביות של ההכרה ההיסטורית מהי?

אנו פותחים בירורה של סוגיה זו בשאלת האובייקטיביות של ההכרה ההיסטורית בסיכום קצר של תורת האובייקטיביות , כדרך שעלתה בפילוסופיה הביקורתית . נראה שבעניין זה יש להבחין בין שני צדדים במושג האובייקטיביות : ( א ) האובייקטיביות היא תכונת תוקפה של ההכרה מכוח התייחסותו של מושג לחומר ניסיוני : "אין ניתן לנו בממש" —אומר קאנט — " כל מאומה , אלא תפיסה וההתקדמות הניסיונית ממנה לתפיסות אחרות שבאפשר" ' 1 לפיכך השאלה העומדת בפגי ביקורת ההכרה היא : כיצד קונה ההכרה תוקף זה על ידי הלותו של המושג על התפיסה ועל ההתקדמות מתפיסה לחברתה , כלומר < מתפיסה חושנית אחת לתפיסה חושנית אחרת הבאה אחריה . ( ב ) הבחינה השנייה במושג האובייקטיביות עניינה אצל מהות הניסיון לשתי הוראותיו . כל מקום שקאנט מדבר בניסיון , הריהו מתכוון לניסיון יחידי מכאן , ולכלל הניסיון שבאפשר מכאן . ההכרה היא אובייקטיבית כל שהניסיון מאמת אותה , אבל אימותה בידי הניסיון מוציא אותה מיחידותה ומכניסה בכללות הניסיון האפשרי . '' ... דימויים גרידא שיש להם משמעות של מושא ממשי כתפיס 1 ת בלבד , כלומר , אם תפיסה זו קשורה בכל האחרות , לפי כללי אחדות הניםיוך' ...  אל הספר
מוסד ביאליק