מילים זרות ונדירות מתחום הראליה בתרגום רס"ג לתורה וגלגוליהן ותחליפיהן בתרגומי התנ"ך בערבית יהודית במזרח ובמערב

יצחק אבישור חקר אוצר המילים בכתבי רס"ג שבערבית היהודית בכלל ובתרגומיו לתנ"ך בפרט מצריך עיון מחודש לאור טקסטים חדשים . חשיפתם של תרגומי תנ"ך בערבית יהודית במזרח ובמערב מתקופה של קרוב לאלף שנים תביא גם לבירורים באוצר לשונו של רס"ג , ובמיוחד לעניין גלגוליהן של מילים מתרגומו בקרב קהילות יהודי המזרח והמערב בארצות האסלאם הדוברות ערבית . במיוחד ראויות לבירור אותן מילים שמוצאן הזר או נדירותן בערבית הביאו להתמודדות עמן את מעתיקי תרגומי רס"ג ואת המתרגמים החדשים של התנ"ך אם הם תלויים בתרגומי רס"ג במישרין או 1 בעקיפין . צעד ראשון בחקר אוצר המילים הערבי של תרגום רס"ג נעשה על ידי 2 יהודה רצהבי . במאמרי על מקורות חדשים לחקר הנוסח והלשון של תרגום רס"ג לתורה בערבית יהודית מניתי את עיבודי תרגום רס"ג ואת הדיאלקטים הערביים 3 המזרחיים שיש בהם לסייע בבירור לשונו והדגמתי זאת . במאמר אחר על מילים קשות בתרגום רס"ג לתורה וגלגוליהן בנוסחאות התרגומים במזרח דנתי בשמונה 4 מילים כאלה , ובמאמרי "יסודות מן הלהג הערבי בעיראק בלשונו הערבית היהודית 5 של רס"ג" דנתי בפירוט בשש עשרה מילים כאלה . במאמר זה אני מבקש לעיין ולדו...  אל הספר
מוסד ביאליק