עיון בהרכבי תואר עקיפים ובחינת תפקודם בעברית של ימינו

רבקה הלוי . 1 הגדרת המבנה ותיחומו במאמר זה יידונו הרכבי תואר במבנה של סמיכות שהנסמך בהם הוא ש"ת ( שם תואר ) "אמתי" ( לא ש"ת גזור שם בצורן גזירה סופי 1 a והסומך הוא ש"ע ( שם עצם . ( שה"ת בהרכב זה מתאים במין ובמספר לנושא הנמצא מחוץ להרכב ( להלן מ , ( , אולם , כפי שיובהר בהמשך , על אף ההתאם הדקדוקי ביניהם אין יחס רפרנציאלי ישיר בין הנושא ובין מה שנאמר עליו ( להלן הפרדיקט , ( כלומר ייחוס של תכונה אליו . מבחינה סמנטית התכונה המובעת בשה "ת מתייחסת ישירות לרפרנס של שה "ע הסומך ( להלן מ . ( 2 בהמשך אסביר את התניותיו הסמנטיות של המבנה , ואטען כי הקשר הלוואי המובע בו הוא תולדה של הרכבה עקיפה הן במישור התחבירי הן במישור הסמנטי ( דהיינו מצד היחס בין הרפרנט לתכונתו . ( ההרכב התוארי שנדון בו מקביל לטיפוס המהופך על פי המיון של אנרי פרה במאמר שנתפרסם בשנת 1939 בשם . "Sylvie est jolie des yeux" במאמר זה הבחין פרה , מן הבלשנים הסטרוקטורליסטים הבולטים של אסכולת ז'נווה ( מיסודו של דה סוסיר , ( בין שלושה סוגים של יחסי נושא-פרדיקט במבנה בצרפתית 2 של ש"ת + מילת היחס ( 1 ) : v"w + de הטיפוס המהופך , ( le type...  אל הספר
מוסד ביאליק