קראו בכותר - מקרא, מדרש וקוראן : עיון אינטרטקסטואלי בחומרי סיפור משותפים