קראו בכותר - תלמוד בבלי מסכת סנהדרין פרק שני : מהדורה, פירוש ועיון משווה במקבילות