קראו בכותר - תלמוד ערוך: פרק השוכר את האומנין - תלמוד ערוך : פרק השוכר את האומנין : בבלי בבא מציעא פרק ששי - הפירושים