קראו בכותר - השדות באפריקה : חוויות של מחקר והבניית ידע