קראו בכותר - מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא - מקרא לישראל : דברים - כרך ראשון א, א – טז, יז