קראו בכותר - מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא - מקרא לישראל : דברים - כרך  שני טז, יח – לד, יב