קראו בכותר - באור פניך יהלכון : מידות וערכים בעבודת ה