מבוא לספר

עמוד:יא

מבוא לספר א . מחיי צונץ י tPVI ) DJ * ליפמן 2 צונין נולר בט"ו באבנ שנת הי תקנ'ד ( 17 g 4 ) כעיר ךטטולד אשר בגרמניה לאביו מנחם ( מנדל , fe בהיותו בן שנה עזבו הוריו את העיר הקטנה ועברו להמבורג , כ 0 קום שאביו הורה תלטור בבית המדרש ואחרי כן , כאשר גברה עליו מחלת הריאה , נתן שיעורים לתלמידים בביתם , ככן חטש ושש למד הילר אצל אביו רש"י לתורה , משנה ודקדוק עברי . בשנת תקם'ב מת עליו אביו , והוא כן ארבעים ואחת , וליטטן החלש מטבעו נתקבל כשנה שאחריה ( תקם-ג ) נ"בית הטדרש' שנוסד על ירי האחים םאטםון בוולפנביטל / שבו קכלו התלמידים את כל צרכיהם . בשנים "באות ( טשנת הקם . " ואילך ) שינה הםוםד הזה את טניו ונעשה לביתםפר כללי , שהורו בו נם את מקצועות המרע החילוניים . המנהל הכיר את כשרונותיו של הילד וכתב עליו שיש בו םרוח הגאוניות . בהיותו כבן חמש עשרה ( תקם ט ) עכר צונץ ללמוד בגיטנםיה אשר כוולפנביטל ונעשה אחרי כן ( תק"ע ) לטורה-עוזר בכיה '' ט של םאםםון , כרי שיוכל להשאר בתוך כתלי הםוםד . כעבור שנתיים ( תקע '' א ) גמר את חוק לימודיו בגימנסיה ונשאר טורה כביה"ם של םאטםון , ובשעותיו הפנויות הוסיף להשתלם בלמודים כלליים , אבל גם במרע העברי , שהתעורר עליו על ידי הקריאה בספר צמח דוד לר' דוד גאנז ( אווזא ) והביבליותיקהשל י'חיוולף . 5 חפצו הלוהט לשבוע שיעורים באוניברסיטה לא הצליח בידו עד ראשית שנת תקע"ו , בזמן שהעתיק את מושבו לברלין , בה השתקע בהפסקות קצרות ער יום מותו . כשנתיים ומחצה היה טורה בביחה של הגברת ר » רץ , 6 ושמע שיעורים באוניברסיטת ברלין וביחור בספרות הקלאסית 1 הספרות עי ' . צ \ גץ , הביבליוגרפיה של ספריו ומכתביו נרשמו בספר השנתי להיסטוריה ולס . £ ית ישראל שיצא בברלין חלק ל' ( לשנת ( 1936 עם ' 140 ואילך , יעיד שם חלק ל א ( לקוגת ( 1 ^ 38 עמ' 223 ואילך . הוסף : 1 ? גנ 6 ר J"n Studies in Judaism עט' 84 ואילך , Proceedings of the American Academy for Jewish Research כרך י"א עט' 1 ואילך . גיחוד יש לציין את הםפר » ' י 5 ( א בעברית על ידי . 6 . » ' ראבינוויץ : ר' י \ ט טוב לי 6 טן צונ'ן חיי . י 1 ז £ נו וס » ריו ( ורשה , תרנ . ( 1 ' , 1 * הו שסו האמיתי . את ה » ם r \ y * r \ "By ^^ ' ^ Leopold י . ה . םאםםו ( באשר היה טורה בבית ה 60 ר שלו ( סי השנתי חניל חיה , , 1902 עטי . ( 191 3 סי השנתי שט , 172 ובן בטכווב צונין למיכאל , שפורסם נסי השנתי שב 6 רנק 6 ורט , ח * ד . 88 ביון שיים הולדתו היה בעשרה באבנוםט ( סי השנתי להיסטוריה הנ"ל , עט' , ( 190 שהל בשנת תקנ"ד ני"ד ב » ב , נמצא שהוא נולד בליל טיו באב , ההולך אחרי היוט שעבר לפי מנינם . ' c * השנתי שם . 190 וראה בספרנו פכ"ד הערה . 51 * שט עט' . 183 י ס' השנתי שם חלק ו . 128 « r ( 1903 )

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר