חרדים מ”שלטון העם” ביקורת חרדית על הדמוקרטיה הישראלית

עמוד:4

e : ל he Peop פ ז ord o ר he פ פב ng ילג rem ר cy ב emocr ד יל e ב sr ד ז ue o סיפי r ד י red ב H rown ד n י m ב enj ד עריכת הטקסט : יהושע גרינברג עיצוב הסדרה : טרטקובר עיצוב גרפי - טל הרדה עיצוב העטיפה : יוסי ארזה על העטיפה : צב’ד ב sh יר sm – יב ud ק , צילום : er פב dw י uc ק me . com ) יפ ms ב ;( dre ng י d לי u ד פ men ביל r ב P יל e ב sr ד , צילום : e פ mpe בק me . com ) יפ ms ב ( dre סדר : נדב שטכמן , אירית נחום הדפסה : גרפוס פרינט , ירושלים מסת “ ב 978-965-519-115-8 קדקד אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר ידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני , אופטי או מכני או אחר — כל חלק שהוא מהחומר בספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו “ ל . להזמנת ספרים ומחקרי מדיניות בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה : טלפון : ; 02-5300800 , 1-800-20-2222 פקס : 02-5300867 דוא “ ל : לי . org . י d י orders @ אתר האינטרנט : לי . org . י d י www . המכון הישראלי לדמוקרטיה , ת “ ד , 4482 ירושלים 9104401 ( כל הזכויות שמורות למכון הישראלי לדמוקרטיה ( ע״ר , ( תשע"ג . ( ד e ) R . פ u פיפ ns ד cy ב emocr ד ל e ב sr ד he ר y ג ) 2012 פ gh י opyr ד ל e ב sr ד n י ed פ n י Pr כל מחקרי המדיניות וכן פרק נבחר מכל ספר ניתנים להורדה חינם מאתר האינטרנט .

המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר