הקדמה

עמוד:8

בבדיקתם השיטתית של הספרים האלה ושילובם בדיוננו מתוך הקפדה שלא לטשטש גבולות הזמן והמקום . מראי המקומות לספרים הנדונים בספרי . הם לדפוסים הראשונים , אך בכמה חריגות , כמו ספריו של ר' יעקב יוסף מפולנאה , 'בן פורת יוסף' ו'צפנת פענח , ' שדפוסיהם הראשונים נדירים . כמה חיבורים שיצאו לאור פעמים רבות וחזרו ונדפסו בימינו בדפוסי צילום — המובאות ומראי המקומות הם לפי דפוסים אלה , כמצוין ברשימת המקורות . אין צריך לומר שהקפדתי להביא לשונות מתוך המקורות , כדיוקם ; ברם הוספתי בהם סימני פיסוק . פרופ' י . תשבי , שספר זה בנוסחו הראשון הוגש לו כעבודת דוקטור באוני ברסיטה העברית שבירושלים , העיר לי הערות חשובות , ועל כך נתונה לו תודתי מקרב לב . תודה מיוחדת לעובדי מחלקת ההשאלה של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים , שעזרתם הנדיבה הקלה מאוד על חיבורו של ספר זה . הקדמה למהדורה השנייה שני עשורים נקפו מאז ראה אור הספר הזה ועד מהדורתו המורחבת המוגשת בזה לקורא , שבה צורפו שלושה נספחים . הראשון שבהם , 'רדיקליזם דתי בימי התפשטות החסידות — תורת "כף רמיה" בכתבי אליעזר ליפמן מברודי , ' שנדפס לראשונה בכתב העת 'מולד , ' כרך ו ( ל , ( חוברת , ( 244-243 ) 34-33 מובא כאן בהשמטת הקטעים שנדונו בגוף הספר . הנספח השני 'כלום הספר "נזד הדמע" לר' ישראל מזאמושץ' הוא כתב פולמוסי נגד החסידות ' ? מובא כאן לראשונה . הנספח השלישי 'הצדיק ושאלת דחיקת הקץ אצל ר' יעקב יוסף מפולנאה' הוא קטע מתוך מאמר שנתפרסם תחילה בקובץ 'הרעיון המשיחי בישראל , ' ירושלים תשמ"ב . עוד יש לציין כאן כי עמודי הסיום של הספר ( עמ' , ( 396-391 שעניינם במחלוקת על ר' יעקב יוסף וגירושו מקהילת שארוגרוד בערב שבת , הוחלפו במהדורה מורחבת זו בנוסח חדש , מתוקן ומורחב , וניתוספה בהם עדות מספר ' שבחי הבעש"ט . ' רשימת מחקרים חדשים בעניין ימי צמיחת החסידות וראשית התפשטותה ימצא המעיין בסוף הספר . מ . פייקאז'

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר