סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל

עמוד:13

פסוק אחד מן התורה . נוצרת כאן אפוא סדרה מובנית של פסוקים הבאים בשלשות שלשות על פי מקורותיהם . סדרה זו מעוגנת היטב בנוסח הקבע המקביל , אך מפתחת אותו לכיוון פייסני ייחודי שאין לו תיעוד בשום הקשר של נוסח קבע , אם כי לא מן הנמנע שבתקופה קדומה , שלא נותרו עדויות ממנה , אכן היה מנהג מקביל גם בתפילה הקבועה . כפי שנראה בהמשך , סדרות כאלה מצויות בעוד פינות בעולם הפיוט . ג . סדר פסוקים לטל ולגשם ' סדר פסוקים ' מאורגן הדומה בעיקרו לתקיעתות מופיע גם במרכז פיוטי ההרחבה שבשבעתות הטל והגשם . שבעתות אלה , המורחבות בברכתן השנייה לכבוד ההחלפה בין הטללים לגשמים , מביאות כמה פיוטי הרחבה קבועים : רשות , 'סדר עולם ' ויסדר פסוקים . ' סדר הפסוקים כולל קטעי פיוט קצרים ( לרוב בני שתי מחרוזות ) שכל אחד מהם מעביר אל פסוק אחד . הפסוקים מסודרים גם כאן בשלשות , על פי מקורם במקרא , בסדר של תורה נביאים כתובים או תורה כתובים נביאים . מספר השלשות אינו קבוע , אך בדרך כלל אין הפייטנים פוחתים מארבע שלשות כאלה , ומעמידים לפחות שנים עשר פסוקים , אם כי מצאנו סדרים שיש בהם אפילו יותר מעשרים פסוקים . רכה . ( בכל יתר התקיעתות שבידינו הקפידו הפייטנים , כפי שציינו , על סדר נאות ועל מבחר ראוי של פסוקים , כהוראות שבמשנה . 6 ו על השבעתות הללו ופרטי מרכיביהן ראה : פליישר , שירת הקודש ( לעיל , הערה , ( 5 עמי . 198-196 17 רשימה של פיוטי טל וגשם ופירוט סדר הפסוקים בהם ראה במאמרי : "' ארצך תפקוד בגשם : " קטעי פיוט משבעתות גשם קדומות , ' גנזי קדם , א ( תשס " ה , ( עמ ' , 48 ובעיקר בהערה . 73 18 יוצא מכלל זה הסדר 'אל משוך בטלה ; שפרסמתי שם , עמ ' : 78-70 בדומה לתקיעתות , אין בו אלא עשרה פסוקים ( בסדר של תורה נביאים כתובים שלוש פעמים , וסיום בפסוק מן התורה . ( חריג בולט עוד יותר הוא סדר נוסף , קדום מאוד , שנדפס שם , עמ ' . 65-62 בסדר זה באים פסוקים כנגד כל אותיות האלפבית , וכדי להשתלב בשרשור הם סדורים על פי סדרן האלפביתי של מילותיהם האחרונות . כזכור , ראינו סידור דומה גם בפיוט תקיעתות חריג אחד ( לעיל , הערה , ( 15 אך בניגוד לאותו פיוט , בסדר לגשם אין הפסוקים יוצרים כל בעיה עניינית או הלכתית , ורק סדרם חורג מן המקובל . 19 כך , דרך משל , בסדר הקלירי לגשם 'יפתח ארץ לישע ' שבשבעתא המפורסמת 'אף ברי אותת' ( ד ' גולדשמידט וי ' פרנקל , מחזור סוכות , שמיני עצרת ושמחת תורה לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם , ירושלים תשמ " א , עמ ' ( 427-418 באים עשרים ושניים פסוקים , בנגד בל אותיות האלפבית שבחטיבות הפיוט ( שבע שלשות של פסוקי תורה נביאים כתובים , ופסוק אחרון מן התורה ;( ובסדר המקביל לטל 'אלים ביום מחוסן , ' שבשבעתא 'בדעתו אביעה חידות ' ( י ' פרנקל , מחזור פסח לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם , ירושלים תשנ " ג , עמ ' , ( 234-225 באים עשרים ואחד פסוקים ( שבע שלשות של פסוקי תורה כתובים נביאים ; אותיות ש-ת מצורפות שם בחטיבה אחת . ( מספר דומה של פסוקים הובא כנראה בסדר 'מטר תחיש ותשלח ' משבעתת הגשם 'אשפוך לב כמים ' של ר ' יוחנן הכהן ( ני ויסנשטרן , פיוטי יוחנן הכהן בירבי

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר