סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל

עמוד:9

סלח פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל שולמית אליצור לנשמת אמי מורתי נ " ע שפתחה לפני שערי שירה א . פת > חה מן המפורסמות הוא שבגופן של ברכות או בצד קטעי פיוט מצוטטים פסוקי מקרא . בתפילות ישראל מופיעים פסוקים לעתים במרכזן של ברכות ולעתים בסמוך למטבעות חתימתן . בדרך כלל עומד לפנינו במקומות אלה פסוק אחד , או לכל היותר פסקה בת שניים שלושה פסוקים סמוכים אך לפעמים אנו נתקלים גם בלקט פסוקים המקושרים , , זה לזה בדרך כלל בציון 'ונאמר . ' בפיוטים שכיחות שרשרות פסוקים מן הטיפוס האחרון לקראת מטבעות החתימה של ברכות שונות , והן קבועות בפיוטי היוצר , בברכות המזון המפרטות , אחרי פיוטי המגן , המחיה והמשלש בקדושתא , ובעוד סוגי פיוט הנחתמים 1 כאלה הס דרך משל פסוקי 'ויבולו ' ( בראשית ב , א-ג ) ויושמדו ' ( שמות לא , טז ) באמצע ברכת קדושת היום של שבת בשחרית ובערבית , וכן פסוקי הקרבנות במרכזן של ברכות קדושת היום בתפילות המוספין . 2 בסידורים היום אנו מוצאים פסוקים כאלה דרך משל בברכות הראשונות של ברכת המזון ( בברכת הזן - ' פותת את ידך ' 1 תהלים קמה , טז , [ על פי נוסחי כמה עדות , ובברכת הארץ - 'ואכלת ושבעת ' [ דברים ח , י ([ ובכמה מברכות קריאת שמע ( כגון 'לעשה אורים נזילים ' [ תהלים קלו , ז 1 בברכת יוצר המאורות , תאלנו ה ' צבאות שמו קדוש ישראל' [ ישעיהו מז , ד ] או 'כי פדה ה ' את יעקב ' [ ירמיהו לא , י | בברכת הגאולה . ( פסוקים מופיעים גם סמוך לסיומם של קטעי הרחבה קדומים המשולבים בעמידה , כ ' עננו ' לתענית או ' נחם ' לתשעה באב , ומקורם כבר בתלמודים . על כל אלה ראה בהרחבה במאמרי שייזכר להלן , הערה . 9 3 הכוונה לפסקאות כגון אלה המצוינות לעיל , הערה ו . 4 המפורסמים ביותר בעניין זה הם פסוקי המלכויות , הזיכרונות והשופרות שיידונו בהמשך , אך גם במקומות נוספים אפשר למצוא שרשרות פסוקים מן הסוג הזה . ראה דרך משל את הפסוקים המשולבים בפסקת ' אלהינו ואלהי אבותינו מחול לעוונותינו , ' לקראת סוף ברכת קדושת היום של יום הכיפורים , או את אלה שבתפילת 'אתה הבדלת אנוש מראש ' שבתפילת נעילה . וראה עוד בהמשך הדברים . 5 ראה : ע' פליישר , שירת הקודש העברית בימי הביניים , ירושלים תשל"ה , עמ ' ; 226-225 וביתר הרחבה : הנ " ל , היוצרות בהתהוותם והתפתחותם , ירושלים תשמ '' ד , עמ ' 80 85-ו ו . 6 פליישר , שירת הקודש , שם , עמ' . 248 7 שם , עמ ' ו 4 44-ו ו . בניגוד לסוגי הפיוט הקודמים שצוינו , בקדושתא חוצצת מחרוזת סיום קצרה בין שרשרת הפסוקים לבין מטבע החתימה ; גם שרשרת הפסוקים שאחרי המשלש איננה מעבירה למטבע

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר