ברכות השחר בגניזת קהיר (ב): עיונים במשמעותן

עמוד:12

יחידה שנייה אחישה מפלט [ לי מ ] רוח סועה מסער ( תהלים נה , ט ) אל יבושו בי קוויך י'י אלהים צבאות אל יכלמו בי מבקשיו אלי ' ' ישראל ( שם סט , ז ) רוממיני חכמיני [ חז ] קיני אמציני טהריני פרנסיני בכבוד ברכיני נקיני מכל עוני ומכל פשעי י ' י אלהי שמע קולי וזקוף קרני על אויבי אב הרחמן הביני [ ... ] תושיה הלעטיני לקח טוב תן [ בי ] יראתך ותורתך בליבי אקראך ותעניני ותשמע ותקשיב ותסלח והמחול ותכפר לעונותי ולעונות אבותיי ולעונות עמך בית ישרא [ ל ] ברחמים כ"כ מחיתי פשעיך וכענן חטאתיך שובה אלי כי גאלתיך ( על פי ישעיהו מד , כב ) ו [ ... ] אנכי אנכי הוא מותה פשעיך למעני וחטאתיך לא אזכור ( שם מג , כה ) ועתה י'י אלהינו אשר הוצאת את עמך מארץ [!] ביד חזקה ותעש לך שם כיום הזה חטאנו רשענו י ' י ככל צדקתיך ישב נא אפך וחמתך מעירך ירושלים הר קדשו כי בטאנו [!] ובעונות אבותינו ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו ועתה שמע אלהינו אל תפילת עבדך ואל תחנוניו והאר פניך על מקדשך השמם למען י'י הטה אלהי אזנו ישמע פקח עיניך וראה שוממותינו והעיר אשר נקרא שמך עליה כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניו כי על רחמין [!] י ' י שמעה י'י סלחה י ' י הקשיבה ועשה אל תאחר למענך כי שמך נקרא על עמך ( על פי דניאל ט , טו-יט ) יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי [!] י'י צורי וגואלי ( על פי תהלים יט , טו ) צורי בעולם הזה וגואלי לעולם הבא ( מדרש תהלים יט , יז , עמ ' ( 172 כן יהי רצון ורחמים מלפניך י'י אלהינו ואלהי אבותינו שתצי [ לנו ] ותשמרינו ותפלטינו ותשגבינ [ ו ] ותושיענו ותוציאנו ומלטנו מ [ ן ] השעות הרעות מן השמועות הקשות מפגע רע מעין רעה מיצר הרע משנאת [ חינם משטן ] המשחית

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר