ברכות השחר בגניזת קהיר (ב): עיונים במשמעותן

עמוד:10

אחראי ללא בחינה פילולוגית היסטורית קפדנית של המקורות , אבל יש לזכור שבה לבדה אין די . המאמר יבקש ללכת ברוח זו ולהעמיד נדבך נוסף למאמר שפורסם בכרך הקודם של גנזי קדם ועסק ב ' ברכות השחר בגניזת קהיר ' . הדיון הנוכחי לא שם לו למטרה לבחון את הטקסטים , דרכי היווצרותם וחלוקתם למחלקות , אלא לנסות לומר דבר על אלה שהשתמשו בהם ועל הפונקציות הנפשיות , הרוחניות והדתיות שעשויות היו למלא . מאמר זה , מעצם טיבו , יהיה פרשני יותר ויתבסס פחות על עובדות ועל נתונים אמפיריים . מטרתנו אינה להגיע לקביעות כלליות ומחייבות אלא להעיר הערות על החומר הליטורגי שמזמן לנו הנוסח הארץ ישראלי של ברכות השחר מגניזת קהיר . הפרשנויות שיובאו להלן אינן מוחלטות והן מזמנות פרשנויות אחרות העשויות להעשיר את התמונה שנשרטט או להציג לה כיוונים חלופיים . מטרת המאמר מורכבת במיוחד בשל אופי החומר הנתון , שכן מדובר בתפילה של היחיד בביתו ולא בתפילות הקבע והחובה של הציבור בבית הכנסת , ועל כן לא ידוע לנו כמעט דבר כיצד נאמרה , מי אמרה , מה הייתה שפת הגוף שליוותה אותה , מה היה הערך הריגושי שלה בעיני אומריה , וכל כיוצא באלה . כאמור , הנוסח הכתוב הוא זה הגלוי לעינינו ובאמצעותו עלינו לנסות לחדור אל תוככי החוויה הדתית , ודרך זו היא , כאמור , בבחינת הליכה לא בטוחה באדמה בוצית אבל , לדעתנו , גם פורייה מאוד . שני המאמרים , הטקסטואלי והפרשני , משלימים זה את זה , ולא חזרנו כאן על עניינים שנדונו במאמר הראשון . אם נאמץ את קריאתו של מרשל מק ' לוהן 'המדיום הוא המסר ; הרי שכפל המאמרים המוצע כאן מבקש להציג מודל צנוע של עשייה מחקרית בתחום תפילות ישראל " . א . נוסח כתב היד הטקסט שיידון כאן ( כ '' י בית המדרש לרבנים באמריקה , ( ENA 1874 . 1-6 הוא הנוסח השלם היחיד מן הגניזה המצוי בידינו המשקף את מנהג ארץ ישראל בברכות השחר . 2 דוגמה למחקר חשוב מסוג זה הוא ספרו של א ' ארליך , כל עצמתי תאמרנה : השפה הלא מילולית של התפילה , ירושלים תשס " ג , וראו שם , בפרק המבוא . ראו גם את מאמרו : 'התפילה כשיח ופנומנולוגיה של פרידה : למשמעות יחידת הסיום של התפילה ' , היגיון ליונה , בעריכת י' לוינסון , י' אלבוים וג ' חזן רוקם , ירושלים תשס"ז , עמ ' . 497-481 3 ד ' מרקס ' , ברכות השחר בגניזת קהיר , ' גנזי קדם , ג ( תשס " ז , ( עמ ' . 161-109 4 אני מבקשת להודות לפרופ ' ירחמיאל ברודי , עורך גנזי קדם , על שהציע לי להיזקק למודל הזה .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר