הדרשה כמקור היסטורי, ספרותי והגותי: מצב המחקר

עמוד:13

עדויות והדים לדרשות שנישאו ברבים בתקופה הרבנית הקלסית , טרם הוכרע אם יש בספרות של תקופה זו , ולו טקסט אחד אשר יכול לשמש עדות מלאה וישירה לדרשה כפי שהיא נישאה בציבור . זאת בניגוד לספרות המקבילה הנוצרית מאותה תקופה שכוללת מאות דרשות שנשאו אוגוסטין וכריסוסטום ואחרים מאבות הכנסייה , אשר תועתקו בקצרנות , והן גדושות התייחסויות למציאות הקהל וביטויים אישיים של המטיף הדרשן . פרסום וההדרה של טקסטים דרשניים עד שנות השבעים של המאה העשרים , מי שהתעניין בחקר דרשות ודרשנות יהודיות יכול היה לגשת לשלושה מחקרים עיקריים : של ליאופולד צונץ " , ( 1832 ) של ישראל בטאן ( 1939 > ושל יוסף דן . ( 1975 ) י ' צונץ העמיד את היסודות המתודיים והביבליוגרפיים של העיסוק בדרשה ובספרות הדרוש ; בטאן עסק כדרשנים מסוימים תוך התמקדות ברעיונותיהם ; ואילו דן התייחס אל הדרשה כאל מעמד שיש להבינו במאמריו : מנחם הירשמן , 'איזהו מקומן של מדרשי האגדה ומיהם "בעלי האגדה"י , " מחקרי תלמוד , ג , א ( תשס " הן , עמ' ; 208-190 'על המדרש כיצירה : יוצריו וצורותיו , ' מדעי היהדות , 32 ( תשנ"ב , ( עמ ' . 90-83 8 ראו : מרק ברגמן , ספרות תנחומא ילמדנו : תיאור נוסחיה ועיונים בדרכי התהוותם , ניו ג י רזי תשס " ד ; וכן ראו מאמריו : מרק ברגמן , 'פתיחתאות מעגליות ופתיחתאות "זו היא שנאמרה ברוח הקודש ;" עזרא פליישר ויעקב י ' פטוחובסקי ( עורכים , ( מחקרים באגדה , תרגומים ותפילות ישראל , ירושלים תשמ"א , עמ ' לד-נא ; 'רובדי יצירה ועריכה במדרשי תנחומא ילמדנו , ' דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות ( תש " ן , ( חלק ג , עמ ' . 124-117 9 ראו במאמריו : Richard S . Sarason , interpreting Rabbinic Biblieal Interpretation : The Problem of Midrash . Again ' , Hesed ve-Emet ( 1 998 ) , pp . 133-154 : The "Petihtot " in Leviticus Rabba : "Oral Homilies" or Redactional Constructions ' , Journal of Jewish Studies , 33 , 1-2 ( 1982 ) , pp . 557-567 ; 'Toward a New Agendum for the Study of Rabbinic Midrashic Literature ' , Studies in Aggadah , Taigum and Jewish Liturgy , Jerusalem 1981 , pp . 55-73 10 ראו , למשל : Roy J . Defarrari , 'St . Augustine ' s Method of Composing and Delivering Sermons ' , American Journalof Philology , 43 ( 1922 ) , pp . 97-2 1 9 ; Goulven Madec ( ed . ) . Augustin predkatew ( 395-411 ) , Paris 1998 ; Jaclyn LaRae Maxwell . Christianization and Coininunicalion in Late Antiquity : John Chrysostom and His Audience in Anlioch , Cambridge 2006 11 ראו : . Die Colte . sdienstlichen Vortrdge der Juc / en historisch entwickelt ובעברית : י " ל צונץ ( בעריכת ח ' אלבעקו , הדרשות בישראל והשתלשלותן ההיסטורית , ירושלים תשי"ד . 12 ראו : Israel Bettan , Studies in Jewish Preaching , Cincinnati 1939 13 ראו . יוסף דן , ספרות המוסר והדרוש , ירושלים . 1975

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר