הדרשה כמקור היסטורי, ספרותי והגותי: מצב המחקר

עמוד:12

והורחבו והן מתפרסמות בקובץ זה . סקירה ראשונית וכללית זו מבוססת על הרצאת הפתיחה שנשאתי אני באותו כנס . בסקירה זו אתמקד בכמה היבטים הנוגעים להתפתחות מחקר הדרשה וספרות הדרוש היהודיות מימי הביניים ועד ימינו . השדרה המרכזית של המאמר היא בעיקר תמטית ודיסציפלינרית ופחות כרונולוגית . כאן המקום לציין שלא אעסוק בדרשה בתקופת חז"ל ובמדרש המאוחר - סוגיות שליבנו בהן היבטים חשובים חוקרים בעלי שם , ביניהם יעקב אלבוים , יוסף היינימן , חננאל מאק ויונה פרנקל . הטעם לכך הוא שבמקורות הרבניים הדרשה מוצגת בעיקר כטקסט , שלכל היותר מעיד באופן עקיף ביותר על מה שנישא בעל פה באוזני קהל שומעים . אף שחוקרים נוספים של ספרות זו , ובהם אביגדור שנאן , מנחם הירשמן , מרק ברגמן וריצ י רד סאראםון המשיכו לחפש בה 2 ראו בין השאר במאמריו : יעקב אלבוים , 'בין מדרש לספר מוסר : עיונים בפרקים א-ו ב " תנא דבי אליהו , ''' מחקרי ירושלים בספרות עברית , א ( תשמ " א , ( עמ ' ; 154-144 'בין עריכה לשכתוב - לאופיר , של הספרות המדרשית המאוחרת , ' דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות ( תשמ " וו , חלק ג , עמ' ; 62-57 'ילקוט "שכל טוב : " דרש , פשט וסוגיית ה " סדרן , "' מאיר מ ' בר אשר , סימון הופקינם , שרה סטרומזה וברונו קייזה ( עורכים , ( דבר דבר על א ? ניו , ירושלים תשס " ו , עמ' '" ; 96-71 כמה ברכות מתפלל אדם בכל יום " ותנחומא בובר וירא א-ה : ( עיון בדרכי עיצובה של דרשה תנחומאית , ' משה דוד הר , אביגדור שנאן וגרשון שקד ( עורכים , ( כנסת עזרא : ספרות וחיים בבית הכנסת , ירושלים תשנ"ה , עמ' ; 167-149 'עוד על אגדות העקדה , ' מחקרי ירושלים בספרות עברית , ט ( תשמ " ו , ( עמ ' . 356-341 3 ראו למשל במאמריו : יוסף היינימן , דרשות בצבור בתקופת התלמוד , ירושלים תשל"א ; 'אמוראי ארץ ישראל כאמני הדרשה : ניתוח של שתי פתיחתאות , ' הספרות , , ( 19771 25 עמ' ; 79-69 ' אמנות הקומפוזיציה במדרש ויקרא רבה , ' הספרות , ב , 4 ( תשל"א , ( עמ' ; 834-808 'עיבודי אגדות קדומות ברוח הזמן בפרקי רבי אליעזר , ' בעז שכביץ ומנחם פרי ( עורכים , ( ספר היובל לשמעון הלקין , ירושלים תשל"ה , עמ ' ; 343-321 'הפתיחתות במדרשי אגדה : מקורן ותפקידן , ' דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות ( תשכ"טן , חלק ב , עמ ' . 47-43 4 ראו : חננאל מאק , מדרש האגדה , תל אביב תשמ " ט . 5 ראו בספריו : יונה פרנקל , דרכי האגדה והמדרש , גבעתיים ; 1991 מדרש ואגדה , תל אביב תשנ " ז ; סיפור האגדה : אחדות של תוכן וצורה , תל אביב ; 2001 עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה , תל אביב ; 1981 וכן ראו במאמריו : 'חמישים שנה של חקר האגדה , ' צבי אריה שטיינפלד ( עורך , ( חקר התורה שבעל פה בחמישים שנות המדינה , ירושלים תשס " ב , עמ' ; 58-49 'שאלות הרמנויטיות בחקר סיפור האגדה , ' תרביץ , מז ( תשל"ח , ( עמ ' ; 172-139 'התבניות של סיפורי האגדה התלמודית , ' מחקרים באגדה ובפולקלור יהודי , ז ( תשמ " ג , ( עמ ' מה-צז . 6 ראו : אביגדור שנאן , עולמה של ספרות האגדה , תל אביב תשמ " ז ; וכן ראו במאמריו : אביגדור שנאן , 'בין מדרש לתרגום . על תרגום התורה המיוחס ליונתן ומדרש פרקי דרבי אליעזר , ' תעודה , יא ( תשנ " ו , ( עמ' ; 243-231 'לתורת הפתיחתא , ' מחקרי ירושלים בספרות עברית , א ( תשמ " א , ( עמ ' ; 143-133 'מדרשת הפסוק אל האגדה החופשית : פרק בתולדות הסיפור המקראי המורחב , ' מחקרי ירושלים בספרות עברית , ה ( תשמ " ד , ( עמ' ; 220-203 'ספרות האגדה : בין היגוד בעל פה ומסורת כתובה , ' מחקרי ירושלים בפול קלור יהודי , א ( תשמ " א , ( עמ' . 60-44 7 ראו : מנחם הירשמן , המקרא ומדרשו : בין חז"ל לאבות הכנסייה , תל אביב ; 1992 וכן ראו

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר