מבוא: אורתודוקסיה בין המצרים

עמוד:13

תובנה אחרת בהקשר זה מציע חוקר הלאומיות אנתוני סמית ולפיה בקהילות מיעוטים ההוגה הלאומי מחפש סינתזה בין מסורת למודרניות . אין הוא זונח את המסורת אלא מבקש לפרשה מחדש כדי שתתאים לרוח הלאומית . מודרניזציה וחילון גם בחקר הלאומיות היהודית היו תפיסות שהניחו כי הלאומיות באה לרשת את הדת , אבל הן היו מקובלות בין ההיסטוריוגרפים והסוציולוגים של הלאומיות היהודית יותר משהיו מקובלות בין הוגיה העיקריים . דיי להזכיר את דבריו הפרוגרמטיים של דב ויעריב : "ציונות פירושה הקמת מקלט בטוח , בית לאומי , מרכז טריטוריאלי , מדינה יהודית וכוי על ידי פעולה שיטתית של בני אדם מבלי לחכות לפעולת כוחות שלמעלה מן הטבע והשכל - היינו שמטרת הציונות היא חילונית , בידי אדם ולא בידי שמים . " הוא ממשיך ואומר כי גם הרבנים שתמכו בציונות והשתמשו לביסוס עמדתם "במאמרי חז"ל , אלה שימשו להם כהיתר - אם אפשר לאמור אפילו כעין אסמכתא - לפתרון של שאלות חילוניות ומציאותיות של ארץ ישראל והגולה שהם חפצו למצוא . " ברוח זו ניסח בן ציון דינור את מאפייניה של הלאומיות היהודית בלשון פואטית : "קדושת החיים במקום קידוש ה " . "' ניסוח חריף לא פחות נקט בשנים האחרונות דוד ויטל בדברי מבוא שהשמיע בכינוס באוניברסיטת תל אביב בנושא ציונות ודת : "הציונות - הן כתנועה והן כתפיסה חברתית - היתה בעיקרה תנועה שמרדה במסורת בכלל ובאורתודוקםיה בפרט . " לשיטתו , הציונות הדתית אמנם מרוקנת את הלאומיות היהודית המודרנית "מעיקר תוכנה המקורי ההיסטורי ' . " טיעון זה הופיע גם במאמר של ברוך קימרלינג : "לאומיות יהודית דתית , או אנשים שהגיעו אליה מתוך השקפה דתית , היו במיעוט מבוטל ושולי בתוך הקולקטיב היהודי דתי , שכן עקרונית הדת לא אפשרה 1 ' דחיקת הקץ' או הגשמת גאולה קולקטיבית ללא הגשמת חזון אחרית הימים ' . " ויינריב , דינור , ויטל וקימרלינג הטילו על ההיסטוריוגרפיה הציונית מודל סובייקטיבי , ( 1994 ) עמי ; 144-134 קימרלינג , דת , לאומיות ודמוקרטיה , עמ' . 131-116 ראו גם ש ' אלמוג , ' יחסי דת ומדינה בראי הלאומיות היהודית , ' בתוך כהונה ומלוכה , עמ' . 301 9 ג ' שמעוני , 'הלאומיות היהודית בלאומיות אתנית , ' בתוך לאומיות ופוליטיקה יהודית , עמ ' , 86-85 . 91 10 ד' ויינריב , 'יסודות הציונות ותולדותיה , ' תרביץ ח , ( 1937 ) עמ ' . 72-71 11 ב"צ דינור , במפנה הדורות , ירושלים תשי"ד , עט' . 9 12 ד' ויטל , 'דברי פתיחה , ' סוגיות בתולדות הציונות והישוב , ב , תל אביב תשמ '' ג , עמ' . 17 , 12 13 קימרלינג , דת , לאומיות ודמוקרטיה , עמ' . 116 התיאור של קימרלינג במאמר אינו עולה בקנה אחד עם הנחת המוצא שלו ולפיה הציונים הדתיים מילאו וממלאים תפקיד מזערי בגיבושה של הלאומיות היהודית . לימים הציע קימרלינג תוכנות חדשות ביחס שבין דת ללאומיות בחברה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר