רשימות הקיצורים

עמוד:9

ד . קיצורים ומהדורות של ספרות חז '' ל חיבורים שאין להם מהדורה ביקורתית שלמה הובאו לפי אחד הדפוסים המקובלים אדר"נ ( מהדורת שכטר ) ש"ז שעכטער , מסכת אבות דרבי נתן בשתי נוסחאות , וינה תרמ"ז ( מהדורה שלישית מתוקנת : ניו יורק תשכ"ז ) אם"ר אסתר רבה בר"ר ( מהדורת תאודור ואלבק ) י' טהעאדאר וח' אלבעק , מדרש בראשית רבא , ברלין תרע"ב-תרצ"ו ( הדפסה שנייה עם תיקונים מאת ח' אלבק : ירושלים תשכ"ה ) דב"ר דברים רבה ויק"ר ( מהדורת מרגליות ) מ' מרגליות , מדרש ויקרא רבה , א-ה , ירושלים תשי"ג-תש"ך יל"ש ילקוט שמעוני מדרש שמואל ( מהדורת בובר ) ש' באבער , מדרש שמואל , קרקוב תרנ"ג מדרש תנאים לספר דברים ( מהדורת הופמן ) ד"צ האפפמאנן , מדרש תנאים על ספר דברים , א-ב , ברלין תרס"ח מכילתא דר"י ( מהדורת הורוביץ ורבץ ) ח"ש האראוויטץ וי"א רבין , מכילתא דרבי ישמעאל , פרנקפורט ע"מ תרצ"א ספרי במדבר ( מהדורת הורוביץ ) ח"ש האראוויטץ , ספרי דבי רב , מחברת ראשונה : ספרי על ספר במדבר וספרי זוטא , לייפציג תרע"ז ספרי דברים ( מהדורת פינקלשטיין ) א"א פינקלשטין וח"ש האראוויטץ , ספרי על ספר דברים , ברלין ת"ש פדר"א פרקי דרבי אליעזר פדר"כ ( מהדורת מנדלבוים ) ד' מנדלבוים , פסיקתא דרב כהנא , א-ב , ניו יורק תשכ"ב קה"ז ( מהדורת בובר ) ש' באבער , מדרש זוטא על שיר השירים , רות , איכה וקהלת , ברלין תרנ"ד ( מהדורה שנייה מתוקנת : וילנה תרפ"ה )

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר