תוכן העניינים

עמוד:יג

. 2 היחס שבין עדי הנוסח המשתקף בתיאורים של מגילות קומראן 126 . 3 גישה חדשה ליחס שבין עדי הנוסח 128 ב . צורתו המקורית של נוסח המקרא 131 ג . קווים בהתפתחות נוסח המקרא 145 . 1 תולדות המחקר 145 . 2 תיאור חדש 150 פרק רביעי : העתקת ספרי המקרא ומסירתם מדור לדור א . המסגרת הכרונולוגית ומקורות התיאור 159 ב . העתקת ספרי המקרא 160 . 1 החומרים , הצורה וההיקף 160 . 2 הכתיבה 165 . 3 הכתב 173 4 , הכתיב 176 . 5 אסכולות של סופרים 185 נספח : תפילין ומזוזות שנמצאו במדבר יהודה 186 ג . תהליכים שבמסירת הנוסח 186 . 1 הרקע 187 . 2 גירסאות שנוצרו כתוצאה מן המסירה הטקסטואלית 189 . 3 גירסאות שנוצרו בידי המעתיקים 206 פרק חמישי : מטרתה ופעולתה של ביקורת הנוסח א . מטרתה של ביקורת הנוסח 215 ב . פעולתה של ביקורת הנוסח 215 פרק שישי : הערכת הגירסאות א . הרקע 219 ב . הגבלות השימוש בכללים טקסטואליים 221 . 1 קריטריונים חיצוניים 224 . 2 קריטריונים פנימיים 228 ג . היש כלים להערכת גירסאות ? 235

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר