אנליזה ארגונית

עמוד:2

תמונת השער | צור קוצר עריכת לשון | הדרה שפיגל-עמנואל עריכה גרפית | ערן צירמן המערכת המייסדת גבריאל דהאן ישראל כ"ץ נילי סוקניק 0 לי קרינסק 1 $ צפנת | מכון למחקר , פיתוח וייעוץ ארגוני כתובת המערכת | ת"ד , 851 5 ירושלים 91083 0 | | 02-6782887 : 'ל 02-6791 555 : 'פקס E-mail : zof nat @ netvision . net . il | ISSN 0793-7180

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר