פתיח

עמוד:10

מקורות פנייבסקי , ר' ושטטפלד , ר' . ( 2003 ) רב שיח בין סטודנטים , מאמנים ומדריכים ותרומתו להתפתחותם המקצועית . תל אביב : מכון מופ"ת . פריצקר , ד' . ( 2003 ) גילוי עצמי דרך ניתוח נרטיבי . דפים . 162–146 , 36 שריג , ג' . ( 2000 ) רוח הדברים , ניצני תרבות חקר ועיון . תל אביב : יסוד . American Educational Research Association ) 2006 ( . Call for proposals for a handbook of cumulative research programs in education . Retrieved September 13 , 2006 from www . aera . . net /? id = 1479 Brouwer , N . & Korthagen , F . ) 2005 ( . Can teacher education make a difference ? American Educational Research Journal , 42 ) 1 ( , 153–224 . Capobianco , B . M . ) 2007 ( . A self-study of the role of technology in promoting reflection and inquiry-based science teaching . Journal of Science Teaching , 18 , 271–295 . Craig , C . J . ) 2008 ( . Joseph Schwab , self-study of teaching and teacher education practices proponent ? A personal perspective . Teaching and Teacher Education , 24 ) 8 ( , 1993–2001 . Clandinin , D . J . & Connelly , F . M . ) 2000 ( . Narrative inquiry : Experience and story in qualitative research . San Francisco : Jossey-Bass . Cochran-Smith , M . & Lytle , S . ) 1999 ( . Relationship of knowledge and practice : Teacher learning in communities . In A . Iran-Nejad & P . Pearson ) Eds . ( , Review of Research in Education , 24 , 251–307 . Cochran-Smith , M . Zeichner , K . ) Eds . ( ) 2005 ( . Studying teacher education . Mahwah , NJ : Lawrence Erlbaum . Cochran-Smith , M . ) 2006 ( . Policies , practice and politics in teacher education . Thousand Oaks , CA : Corwin Press . Dinkelman , T . ) 2000 ( . An inquiry into the development of critical reflection in secondary student teachers . Teaching and Teacher Education , 16 , 195–222 . . Finkel , D . ) 2000 ( . Teaching with your mouth shut . Portsmouth , NH : Boynton / Cook Koster , B ., Brekelmans , M ., Korthagen , F ., & Wubbels , T . ) 2005 ( . Quality requirements for teacher educators . Teaching and Teacher Education , 21 , 157–176 . Loughran , J . & Russell , T . ) Eds . ( ) 2002 ( . Improving teacher education through self-study practices . London : RoutledgeFalmer . Loughran , J ., Hamilton , M ., LaBoskey , V ., & Russell , T . ) Eds . ( ) 2004 ( . International handbook on self-study of teaching and teacher education practices . Dordrecht , The Netherlands : Kluwer . . Milner , R . H . ) 2007 ( . Race , narrative inquiry , and self-study in curriculum and teacher education Education and Urban Society , 39 ) 4 ( , 584–609 . Russell , T . & Munby , H . ) 1991 ( . Reframing : The role of experience in developing teachers' professional knowledge . In D . A . Sc › n ) Ed . ( , The Reflective Turn ) pp . 164–187 ( . New York : Teachers College Press .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר