פתיח

עמוד:8

המורים נעה בין עולם הפרקטיקות לבין העולם המדעי והתאורטי ובכך שעל העוסקים בהכשרת מורים ליצור חיבורים בין העולמות . החיבורים המתהווים במהלך המחקר , על משמעויותיהם , נתפסים כרכיב מרכזי בהתפתחותם המקצועית של מורי המורים . במחקרים של מורי מורים נבחנים סוגי הידע השונים שלהם ושל עמיתיהם ; נחשפות הדרכים שבהן נוצרים סוגי הידע ; נחקרים האופנים שבאמצעותם מכשירים מורי המורים את הסטודנטים להוראה ; ונבחנות אפשרויות לשיפור ההוראה והכשרת המורים . ( Capobianco , 2007 ) עיסוקם של מכשירי מורים בעבודת מחקר חיוני לטיפוחם המקצועי , הן ברמת הקהילה המקצועית שאליה הם משתייכים הן ברמה המקצועית האישית . ככל שמחקרים יזמנו שילוב בין הידע האישי פרקטי של ההכשרה לבין הידע העיוני ציבורי כך יתחזק היחס החיובי והמכבד לעיסוק בהכשרת מורים . ידע זה עשוי לתרום לכך שהכשרת מורים תוכר כפרופסיה הדורשת מומחיות ייחודית ; הוא מאפשר למורי המורים לשלוט בהתפתחותם המקצועית , יוצר מערכת תומכת למורי מורים מתחילים ומנוסים ומאפשר להוביל חידושים ושיפורים באיכות ההכשרה . ככל שהלגיטימציה למומחיות הייחודית של מורי המורים תתעצם , כך יתמתנו הלחצים הניכרים לקבוע פיקוח חיצוני על ההכשרה ( Cochran-Smith , 2006 ) ותגבר ההתייחסות של קובעי המדיניות לתוצאות המחקרים הללו . אם הקהילייה הכללית של מחקר החינוך תכבד את המחקר העצמי ואת הידע שהוא תורם להכשרה , כי אז תתעצם השפעתו . זאת ועוד , מחקרים חיצוניים עשויים להעצים את מחקריהם של מורי המורים , אך הם אינם מספקים את התובנות שהעושים במלאכה עצמם עשויים להגיע אליהן . כדי להעצים את ההצדקה לפרופסיונליות של הכשרת מורים יש לשאוף לתרגם את הידע האישי פרקטי הנובע ממנה לידע ציבורי . שני סוגי הידע שונים זה מזה ולשניהם נודעת חשיבות בהכשרת מורים . הם נבחנים זה מזה באופיים ובמטרתם . הידע האישי פרקטי נובע מהחוויה הסובייקטיבית ותלויית ההקשר של מעשה ההוראה , מהידע האישי תרבותי ומניסיון החיים של האדם . הוא אידיוסינקרטי , סמוי , דינמי , מסתעף , אסוציאטיבי ואינטואיטיבי ( שריג , . ( 2000 לעומתו הידע הציבורי מכוון להבנת תהליכים ועקרונות העומדים בבסיס העשייה ( פנייבסקי ושטטפלד , . ( 2003 הוא נדרש להמשגות של אותה חוויה , לבניית מודלים והכללות , הוא הצהרתי וחותר ליצירת עקרונות , תאוריות והסברים , שניתנים להעברה בקהילה המקצועית ( פריצקר , . ( Ur , 2000 ; 2003 דרך הבנייתו קשורה לתהליכים קוגניטיביים , כגון שיום , הבחנה , ניתוח , בחינת תאוריה או פיתוחה . מחקר של מורי מורים , החושף את הידע האישי פרקטי שלהם ומתרגם אותו לידע ציבורי , מעצים את הידע המקצועי של קהילת המומחים בהכשרת מורים ואת החוקרים עצמם . ידע זה חשוב במיוחד לנוכח כמה התפתחויות : הביקורת על הפרופסיונליות של מורי מורים , הדרישה לבחון מחדש תפיסות של הכשרת מורים , הקריאה לרפורמות הנדרשות בה וצורך העולה לקביעת מדיניות ברורה של הכשרה להוראה Cochran-Smith ; Brouwer & Korthagen , 2005 ) . (& ZZeichner , 2005 ברמה המקצועית האישית , העיסוק במחקר קשור להתפתחות שחלה בתפיסת תפקידם של מורי מורים ; תפיסה זו באה לידי ביטוי בדרישות החדשות ממורי מורים , שלפיהן הקידום מותנה במחקר ובפרסומים . בעשור האחרון חל מעבר ממצב שבו מורי מורים לא יכלו להשתמש במחקר על עבודתם כחלק מתיק העבודות שלהם , למצב שבו המחקרים מתפרסמים בכתבי

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר