פתיח

עמוד:7

פתיח נורית דביר בגיליון זה של " אנליזה ארגונית" משובצים מאמרים לא מעטים של מורי מורים , כפי שנכתבו בסדנה שנתית שהוקדשה לכתיבה אקדמית . התפיסה שביסוד הדברים היא שעיסוק במחקרם של מורי מורים על עבודתם הוא חלק בלתי נפרד מהתפתחותם המקצועית ומהבניית זהותם המקצועית R ; R obinson & McMillan , 2006 ( י Koster , Brekelmans , Korthagen & Wubbels , . ( 2005 בעבר הושפע אופי המחקרים של מורי מורים בעיקר מהפרדיגמה הפוזיטיביסטית ; זו הניחה שהרחבת הידע המכונה ' ידע לפעולה' ( Knowledge-for-practice ) תשפר את פעולתו של המקצוען ותתרום למעמדם של מורי המורים . ( Cochran-Smith & Lytle , 1999 ) אלא שמחקרים אלה ייחסו חשיבות מועטה לידע הפרקטי של מורי המורים – ידע הנחשף ונבנה מתוך מומחיותם בעבודתם עם הסטודנטים שלהם . ( Finkel , 2000 ) לאחרונה גבר הצורך בפעילות מחקר של מורי המורים עצמם ; הודות לתפיסתו של שון על אודות המקצוען המשפר את עבודתו באמצעות פעילות חקרנית רפלקטיבית ( Schon , 1991 ) קיבל אופיים של המחקרים תפנית . ( the “ reflective turn “) גישה זו משמשת תשתית להכרה בחשיבותו של ידע פרקטי שיוצר המקצוען עצמו , במהלך הפעולה שלו ואחריה ) knowledge-in-practice ( . ) Cochran-Smith & Lytle , 1999 ( הביטוי ' ידע בפעולה' כולל סוגים שונים של שיטות מחקר המייצרות גופי ידע שונים , כגון ידע תוכן פדגוגי , ( Shulman , 1987 ) ידע מעשי Russell & l ) ( Munby , 1991 וידע אישי . ( Clandinin & Connelly , 2000 ) מחקרים אלה מתמקדים בחשיפת פרקטיקות של מורי מורים אשר מייצרות ידע פרקטי ; הם מלמדים על מורכבות מעשה ההוראה , כל שכן על מורכבותה של הכשרת מורים . כיום נודעת חשיבות למחקרים המשלבים ידע פרקטי עם ידע פורמלי ופרקטי של עמיתים וכך יוצרים את מה שמכונה ' ידע על הוראה' . ( Cochran-Smith & Lytle , 1999 ) ( knowledge-of-practice ) מחקרים המתבססים על הידע של מורי מורים מושתתים על ההנחה שהידע שנוצר בהם הוא תלוי הקשר , מותאם למצב וסובייקטיבי . הנחה זו מתבססת על ההכרה בכך שעבודת מורי

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר