התקרבות אל מורכבות

עמוד:14

ברוח › האפקטיביות › הניהולית › , סטריטפילד ›) Streatfield , 2001 (› מציע › שנחשוב › במונחי ' › אומץ' ו'גמישות › ' של › מחשבה › ופעולה › , ולא › במונחי ' › שליטה › ' ו'בקרה › . ' על › סמך › ניסיונו › כמנהל › , הוא › מדבר על › היכולת › לחיות › עם › החרדה › שיש › באי הידיעה › ובהיעדר › שליטה › מלאה › , תוך › שמירה › על › תחושה חזקה › של › אחריות › וכוונה › . הוא › מדגיש › את › היכולת › לפעול › לתוך › הלא › ידוע › , ולנסח › דפוסים › תוך כדי › התרחשותם › . ראו › את › הדרכים › שבהן › שירה › התמודדה › עם › השינויים › ועם › התפניות › בישיבה . היו › לה › רגעים › של › ספק › , של › אובדן › בהירות › וחרדה › , אך › גם › של › אומץ › , יום יומי › , לא › דרמטי › , לאחוז בכל › אלה › באופן › שמאפשר › לשיחה › להמשיך › להתפתח › , ובלי › לכפות › עליה › מסקנה › שנקבעה › מראש . כוונותיה › שלה › נעים › בתוך › המציאות › המשתנה › של › הישיבה › , וההחלטה › לדחות › את › ההכרעה › ולבחון את › הרעיון › החדש › נעשית ' › תוך › כדי › תנועה › . ' גם › אם › לא › קדמה › לכך › מחשבה › מרובה › , הייתה › תחושה ש'זה › בסדר › ' בנסיבות › הנתונות . מנקודת › מבט › של › מורכבות › נוכל › לומר › שהישיבה › - › בזמנה › ובהקשרה › - › הייתה ' › אפקטיבית › ' בכך שאפשרה › התהוות › של › רעיון › חדש › , בעל › ערך › לאסטרטגיית › השיווק › . חשיבה › שבבסיסה › מורכבות מציעה › שכל › הערכה › מעיקרה › אינה › מושלמת › , כי › לעולם › לא › נוכל › ליצור ' › הבנה › מושלמת › ' של › מערכת מורכבת › . זמן › והקשר › מעצבים › תמיד › את › הקריטריונים › שלנו › . כך › , לו › ידענו › ש'דחיית › החלטות › ' היא דפוס › שמאפיין › את › אופן › הניהול › של › שירה › , ייתכן › שהיינו › מעריכים › אחרת › את › שהתרחש › . כמו › כן , מכיוון › שמערכות › מורכבות › הן › בהגדרתן › מערכות ' › על › סף › הכאוס › , ' המשלבות › בה › בעת › סגולות › של יציבות › ואי יציבות ›; של › חזרה › ושל › שינוי ›; של › סדר › ואי סדר › , הקריטריונים › שלנו › להעריך › את › דרכינו לנהלן › חייבים › להיות › הן › כאלה › המוגדרים › מראש › והן › כאלה › המתהווים › . היות › שארגונים › , בהיותם מערכות › מורכבות › , צפויים › במידת מה › , המודל › של › תכנון › וביצוע › , כלומר › מחשבה › וכוונה › לפני פעולה › , הוא › רלוונטי › ובעל › ערך › . היות › שארגונים › הם › גם › לא › צפויים › , התהוות › של › מחשבה › וכוונה יחד › ותוך › כדי › פעולה › , קרי › פעולה › ספונטנית › ומאולתרת › , היא › תגובה › נחוצה › והולמת . אם ' › אפקטיביות › ' נעשית › מושג › מותנה › מעיקרו › ולא ' › מדע › מדויק ›( Shotter , 2002 )› ' מה › משמעות הדבר › בהיבט › של › אחריות ›? האם › מורכבות › היא › רק › מפלט › נוח › , מסוג › האמירה ' › : הכול › אפשרי ›? ' באופן מסורתי › , אחריות › ניהולית › קרובה › מאוד › לפיקוח › צמוד › . אם › נסכים › שה'לא › צפוי › ' יכול › להתרחש בארגונים › , אף › אם › אינו › בהכרח › תוצאה › של › תפקוד › לקוי › - › אזי › מנהלים › אינם › יכולים › להיות › ב'שליטה מלאה › ' על › המתהווה › . תחושה › זו › של ' › לא › להיות › בשליטה › ' היא › בלתי › נסבלת › בעבור › מנהלים › רבים . סטריטפילד › מציע › שאולי › מוטב › שנחשוב › על › מנהלים › כנתונים › באופן › פרדוקסלי › ' בתוך › ' שליטה ו'מחוץ › ' לשליטה › בו בזמן . › אם › כך › , ייתכן › שאנו › מוזמנים › לחשוב › על › אחריות › במשמעות › של › ' ביזור › : ' היא › ' מבוזרת' ›( 'de-centered ') יותר › במובן › זה › שכוונותיה › של › שירה › משתנות › ככל › שהיא › מקיימת › אינטראקציה עם › הכוונות › ועם › הפעולות › של › אחרים › בצוותה › . ( Griffin et al ., 1998 )› חשיבה › שבבסיסה › מורכבות היא › דיאלוגית › מיסודה › - › יחידת › הניתוח › הראשית › היא › האינטראקציה › , ולא ' › הפעולה › ' או ' › השחקן' המובחנים › . ( Uhl-Bien et al ., 2008 )› ראיית › הדברים › כך › מעלה › כי › תוצאת › הישיבה › הייתה › תוצאה מתהווה › של › אינטראקציות › של › כל › חברי › הצוות › המתארגנות › מעצמן › . השליטה › מתחלקת › בין › כל המשתתפים › , כי › אין › חבר › צוות › יחיד )› כולל › שירה ›( שיש › לו › שליטה › מלאה › במצב › , ואף על פי כן הישיבה › אינה › מתפוררת › לכאוס › גמור › , ואף › מסתיימת › בסדר › יחסי › של › התוויית ' › הצעדים › הבאים , ' גם › אם › אלה › אינם › ניתנים › לניבוי › מלא › . הכוח › , גם › הוא › מתחלק › ומשתנה › . גם › אם › שירה › עדיין › במוקד הכוח › - › קובעת › את › סדר › היום ›; מכוונת › את › הדיון ›; נועלת › את › הישיבה › - › הרי › מנהל › משאבי › אנוש הוא › מקור › חדש › של › כוח › , מכיוון › שההערה › שלו › היא › שהניעה › את › הישיבה › לכיוון › חדש .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר