התקרבות אל מורכבות

עמוד:13

כמה ' › כיווני › פעולה › . ' הישיבה › מסתיימת › ושירה › יוצאת › בתחושה › מפתיעה › של › סיפוק › . הדיון › היה › בעל משמעות › , ויש › לה › הרגשה › שהרעיון › החדש › שעלה › בישיבה › - › אם › יתברר › שאפשרי › מבחינה › תקציבית - › יוכל › לשנות › את › אסטרטגיית › השיווק › . כדאי › בהחלט › להתעכב › בשבוע › למענו › . היא › גאה › במעורבות ובמחויבות › של › הצוות › שלה › , אך › גם › מציינת › לעצמה › שעליה › לשוחח › עם › מנהל › מערכות › המידע › , שהיה שקט › הפעם › שלא › כדרכו . מוכר ›? ודאי › , בגרסה › זו › או › אחרת › : האתגר › היום יומי › של › ניהול › בתנאים › שאפשר › לכנותם › אי ודאות בקנה › מידה › קטן › - › ישיבה › חשובה › ולוח › זמנים › נתון › שמשתבש › במפתיע › . כיצד › סיפור › זה › יכול › לסייע לנו › להבין › את › מושגי › המורכבות ›? ויתרה › מזו › , איך › יוכל › לסייע › לנו › להבין › תהליכים › של › ניהול ? הרהורים על סיפורה של שירה הבה › נזכור › שהדגש › במורכבות › טמון › ביכולת › של › מערכות › דינמיות › , לא › ליניאריות › , להתפתח › בלא הרף › , ולהסתגל › לסביבה › לא › ודאית › המשתנה › תדיר › . אין › כיום › טקסט › בתחום › הניהול › שאינו › מתמודד עם › אתגר › זה › , בציינו › ש'הקבוע › היחיד › בעולם › בן › זמננו › הוא › השינוי › ' וש'ניהול › אי ודאות › ' הוא גם › ' מפתח › לקיימות › ארגונית › ' וגם › ' יכולת › ניהולית › חשובה › . ' לחשיבה › שבבסיסה › מורכבות › יש הפוטנציאל › לתרגם › הצהרות › גדולות › אלה › הלכה › למעשה › . סיפורה › של › שירה › מראה › את › דרכיה החמקמקות › של › אי הוודאות › לחלחל › למארג › חיי › היום יום › בארגונים › , ומדגים › כיצד › נוכל › לראות בהן › דרכים › יצירתיות › להתמודד › עם › אי ודאות › . בשפת › המורכבות › , הערה › לא › צפויה › מחבר › צוות › אחד היא › כ'אפקט › פרפר › : ' משבשת › את › התכנון › הקפדני › ומניבה › סדרות › של › אינטראקציות › לא › מתוכננות שמתארגנות › מעצמן › לכדי › תוצאה › לכידה › יחסית › , שנוכל › לכנותה ' › הצעד › המיטבי › הבא › , ' ולאו › דווקא ' פתרון › מקיף › . ' מורכבות › מציעה › שתהליכים › כאלה › הם ' › פרקטליים ›; ' מיקרו › ומאקרו › הם › בעלי › דפוסים דומים › אך › בקני › מידה › שונים › . לפיכך › , במקום › להציע › מרשמי › מאקרו › לניהול › או › לצמצום › אי ודאות , המורכבות › מציעה › לשים › לב › ולבחון › את › הדרכים › שבהן › אנו › מטפלים › בכך › בחיי › היום יום › שלנו , וללמוד › מכך › מה › משמעותה › של ' › התמודדות › אפקטיבית › ' עם › אי ודאות › . אפשר › לומר › כי › נקודת › מבט › של › מורכבות › מזמינה ' › אוריינטציה › מחודשת › ' לדרכים › שבהן › אנו מבינים › את › המציאות › הארגונית › ופועלים › בתוכה › . ( Shaw , 2002 )› ההשפעה › המיידית › נוגעת › להערכה מחודשת › של › הבנת › המושג › ' אפקטיביות › . ' באופן › מסורתי › , קריטריונים › להערכת › אפקטיביות מתבטאים › בהיגדים › מוכללים › נטולי › הקשר › , שמערבים › קשרים › ישירים › וליניאריים › בין › ' תכניות' ל'תוצאות › . ' אם ' › תוצאות › ' מוערכות › בקשר › ישיר › ל'כוונות › ' או › ל'תכניות › , ' הרי › הישיבה › של › שירה שעליה › סופר › כאן › הייתה › כישלון › גמור › . התוצאה › לא › הושגה › , הישיבה › לא › התנהלה › כמתוכנן › , ובמישור האפקטיביות › האישית › , התנהגותה › של › שירה › לא › הייתה › לפי › תכנונה › מראש › . מכל › מקום › , האי ליניאריות › הטבועה › בהתנהגות › האנושית › מציעה › שיש › לצפות › את › ה'לא › צפוי . ' כך › אנו › מוזמנים › להתעניין › בפערים › שנוצרים › בין › תכניות › ובין › תוצאות › , ולא › לשפוט › אותם › מיד כגילוי › של › כישלון › או › אי יכולת › . בעשותנו › כן › , ייתכן › שנגיע › להערכה › אחרת › לחלוטין › . נוכל › לומר למשל › שהשיחה › הייתה › בעלת › משמעות )› לא › רק ' › בלגן › ' או ' › בזבוז › זמן › , ( ' הן › באיכויותיה )› מעורבות , מחויבות ›( והן › בתוצאותיה › המתהוות › : כיוון › חדש › שעלה › , ועשוי › לחולל › שינוי › מועיל › באסטרטגיית השיווק .

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר