התקרבות אל מורכבות

עמוד:12

האחרונים › לא › נכתב › טקסט › של › ניהול › , אקדמי › או › פופולרי › , שאינו › מציין › בראשיתו › כי › מנהלים › פוגשים מורכבות › בארגונים › של › היום › , על › אי הוודאות › , העמימות › , התלות › ההדדית › והנזילות › שעליהם לעסוק › בהן › , אולם › ה'פתרונות › ' המוצעים › ל'אפקטיביות › ניהולית › ' שונים › זה › מזה › במידה › רבה › . רובם , כפי › שהראיתי › , מנסים › לפשט › כל › זאת › למודלים › הניתנים › לניהול › . כשדנים › ברעיונות › של › מורכבות בכובד › ראש › › - בייחוד › ברעיונות › של › התהוות › והתארגנות › עצמית › ושל › החשיבות › העיקרית › של אינטראקציות › ולא › של › יחידים › - › יכולים › לעלות › כיוונים › חדשים › של › חשיבה › על ' › פעולה › אפקטיבית . ' בואו › נתקרב › לכך › שוב › באמצעות › סיפור › . זהו › סיפור › על › שירה › , מנכ"לית › היפותטית › של › חברת תרופות › היפותטית › , המתעכב › על › אחדות › מהשעות › ביום › עבודה › שגרתי › שלה . ביום › זה › שירה › נערכת › לפגישה › עם › צוות › הניהול › שלה › . התוצאה › המבוקשת › היא › הגעה › להסכמה בדבר › אסטרטגיית › שיווק › . פגישה › זו › היא › פרי › כמה › שבועות › של › עבודה › אינטנסיבית › , והיום › יש להגיע › להחלטה › הסופית › . שירה › יודעת › שכמה › מחברי › הצוות › אינם › מסכימים › לגמרי › עם › האסטרטגיה המוצעת › , אך › גם › בטוחה › שבסופו › של › דבר › הם › יתרצו › . היא › נחושה › שלא › לבזבז › זמן › יקר › , שכן › יש תאריך › יעד › להתחלת › ביצוע › , ולכן › גם › התכוננה › כהלכה › . כל › אחד › קיבל › עותק › של › התכנית › המפורטת המוצעת ›; התבקש › לקרוא › אותה ›; ולהציע › את › תגובתו › . כדי › להבטיח › דיוק › והקשבה › , שירה › אף › תכננה מתכונת › לשיחה › . הישיבה › תיפתח › בסבב › קצר › שבו › כל › מנהל › ישמיע › את › עמדתו › בכמה › משפטים . אחר כך › תיוחד › שעה › לשאלות › ולהבהרות › , ועוד › חצי › שעה › תוקצב › ל'יישור › קו › ' ולפירוט › צעדים לפעולה › . היא › עצמה › נחושה › להישאר › אובייקטיבית › , כדי › שתוכל › להעריך › את › העמדות › השונות › בקור רוח › ולהוביל › את › הצוות › להסכמה › הרצויה . כשהישיבה › מתחילה › , התכניות › של › שירה › מוסטות › הצ › דה › כהרף › עין › . הדובר › השלישי › בסבב › , מנהל משאבי › אנוש › , מעלה › עניין › שמעורר › תגובות › רבות › . דבריו › נוגעים › לדבר מה › ששמע › , שחברה › מתחרה עושה › , ושלדעתו › ראוי › לשקול › . שירה › מתרגזת › מעט › על › שלא › העלה › זאת › בשלב › ' סיעור › המוחות' של › גיבוש › האסטרטגיה › , ומנסה › לקרוא › את › המשתתפים › לסדר › . ואולם › , הרעיון › שלו › מלהיב › את המשתתפים › ומתעורר › ויכוח › . קריאתה › לסדר › אינה › נשמעת › . היא › תוהה › אם › עליה › להכריח › את המשתתפים › לחזור › לסבב › הדיון › , ובטרם › היא › מחליטה › הקשב › שלה › מופנה › למשהו › מעניין › שמעלה מנהל › הכספים › : משהו › שלא › חשבה › עליו › קודם › . היא › מוצאת › את › עצמה › משתתפת › ' כמו › כולם - › ' מסכימה › , מתנגדת › , מתרגשת › , משנה › את › עמדתה › , מאבדת › כיוון › ופרספקטיבה › , מתווכחת › › - הכול סביב › הרעיון › שהעלה › מנהל › משאבי › אנוש › , שלפתע › נראה › חשוב › , כמו › גם › מובן › מאליו › . היא › מודעת לכעסה › על › עצמה › ועל › האחרים › - › כיצד › ייתכן › שכולם › לא › ראו › זאת › קודם ›? הקשב › שלה › מוסט › לרגע › , והיא › מביטה › בשעון › הקיר › . לפתע › היא › מבינה › שהזמן › המוקצב › לישיבה כמעט › תם › . אין › הסכמה › סביב › השולחן › , אך › הדיון › העלה › נקודות › שיש › להתעכב › עליהן › בקפידה › לפני שמחליטים › החלטה › . יש › לה › רגע › של › אי נחת › עזה › - › כמעט › פאניקה › . מה › תאמר › לוועד › המנהל › , שלוחץ לפעול › מיד ›? היא › ערה › לבלבול › ולאי הוודאות › שאופפים › אותה › . האם › לדבוק › בתכנית › המקורית › או שמא › לדחות › את › ההחלטה › , וכך › תוכל › לעסוק › ביסודיות › באפשרות › החדשה › שעלתה ›? היא › מעריכה שגם › אם › תנסה › ללחוץ › ולהביא › לידי › החלטה › מיד › , ספק › אם › תצליח › . אשר › לכיוון › החדש › › - הוא מציע › אפשרויות › מעניינות › . מתוך › כוונה › להבהיר › את › מצב › הדברים › , היא › קוראת › לסבב › מסכם › , שבו כל › אחד › מתבקש › לנסח › את › עמדתו › הן › כלפי › ההצעה › המקורית › והן › לשינויים › אפשריים › . לקבוצה נדרשים › כמה › רגעים › להגיב › לכך › , ולא › כל › הנוכחים › מדברים › . ואולם › , ניכרת › הסכמה › כללית › שעלה עניין › חשוב › , ושנדרשת › תשומת › לב › . שירה › מציעה › שבשבוע › הקרוב › כולם › יחשבו › על › הדברים › , ומציעה

צפנת, מכון למחקר, פיתוח וייעוץ ארגוני


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר